Aile Hekimliği Asistanlarının Hastalık Oluşturabilen Çevresel Risk Faktörleri Konusundaki Duyarlılıkları

Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak, Nafiye Merve Yılmaz, Şefika Urgan

Anahtar Kelimeler: ÇEVRE SAĞLIK AİLE HEKİMİ

Amaç:
Aile hekimliğinin en önemli özelliklerinden biri hastalarını biyopsikososyal olarak değerlendirmeleridir. Bu değerlendirmeye çevresel risk faktörleri de dahil edilmelidir. Bu çalışma aile hekimliği asistanlarının çevresel risk faktörleri ve bunların insan sağlığına olan etkleri konusundaki duyarlılıklarını incelemek üzere planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmamız gerekli izinler alındıktan sonra 01.10.2021 de başlamış halen yürümekte olan bir çalışmadır. Elde edilen ilk sonuçlar Dışkapı Yıldırım Beyazıt AEH aile hekimliği kliniği asistanlarına aittir. Araştırma verileri araştırıcılar tarafından güncel literatür incelenerek hazırlanan 7 adet sosyodemografik özellikleri sorgulayan soru, 35 adet çevresel risk faktörlerine atfedilen öneme ait soru ve 10 adet çevresel risk faktörlerinin insan sağlığına etkisini irdeleyen soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Analizlerde tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular:
alışmamıza katılan 45 asistanın %77.8 i kadın, %22. 2 si erkekti. Yas ortalaması 28.6±0,27 idi. Tıp fakültesinden mezun olma süresi 4.27±1.88 yıl , ortalama asistanlık süresi 2,13±0,11 olarak bulundu.

Asistanların % 20,0 ı başvuran hastalarda çevresel etki sorgulamasını hiç ya da nadiren yaptıklarını beyan ediyordu; gerek gördüğünde yapanların oranı %22,2 idi, sadece 1 asistan (%2,2) her zaman sorgulama yaptığını beyan etmişti. Asistanların çevresel risk etmelerine atfettikleri önem toplam 5 puan üzerinden değerlendirildiğinde sağlığa etki eden en önemli faktörün su kirliliği (ortalama puan :4,44) en az etki eden risk faktörünün ise bronzlaşma (ortalama puan:2,58) olarak düşündükleri görüldü.

Sonuç:
Aile hekimliği uzmanlık eğitiminde, insan sağlığında gitgide daha fazla rol oynayan çevresel risk faktörleri konularına gerekli önemin verilmesi uygun olacaktır.