Obezite Hastalarında Metabolik Sendrom ile Serum Kalsiyum Düzeyleri İlişkisi

Remziye Nur Eke, Aysima Bulca Acar

Anahtar Kelimeler: Obezite, metabolik sendrom, serum kalsiyum düzeyi

Amaç:
Ülkemizde ve tüm dünyada mortalite ve morbidite üzerine önemli etkileri olan metabolik sendrom (MetS), abdominal obezite, hipertansiyon, aterojenik dislipidemi, hiperglisemi, protrombotik ve proinflamatuvar durumlarla karakterize bir klinik tablodur ve tip 2 diyabet ile koroner arter hastalığı (KAH) gelişimi için önemli bir risk faktörüdür (1). Tanısında farklı kriterler kullanılmakla birlikte en çok tercih edilen Dünya Sağlık Örgütü’nün MetS tanımı, Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (NCEPATP III) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu uzlaşı kriterleridir (2).
Literatürde paratiroid hormonu ve ürik asit düzeyi gibi değişkenlerin KAH gelişimindeki risk durumunu değerlendiren, orta ila şiddetli hiperkalseminin kardiyovasküler mortaliteyi arttırdığını savunan araştırmalar bulunmaktadır (3,4,5). Ancak özellikle obez hastalarda KAH gelişiminde önemli bir risk faktörü olan MetS ile serum kalsiyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma sayısı kısıtlı ve sonuçları tartışmalıdır (6,7,8). Biz bu araştırmada özellikle obezite hastalarında KAH açısından risk faktörleri arasında yer alan MetS ile serum kalsiyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya Kasım 2018-Kasım 2020 tarihleri arasında SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezine başvuran, başvuru sırasında MetS yönünden özelliklerinin değerlendirilerek kaydedildiği ve hastane sisteminde başvuruyla eş zamanlı serum kalsiyum düzeyleri yer alan hastalar dahil edildi.

Bulgular:
Çalışmaya katılan 137’si (%90,7) kadın, 14’ü (%9,3) erkek 151 hastanın yaş ortalaması 52,07±9,96 yıl idi. Hastalardan 81’inde (%53,6) MetS vardı (Tablo 1). Serum kalsiyum düzeyleri ortalaması MetS’lu hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,027). Ek olarak MetS varlığında vücut kitle indeksi anlamlı yüksek hesaplandı (Tablo 2). Serum kalsiyum düzeyleriyle vücut kitle indeksi (VKİ) arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadı (p=0,164).

Sonuç:
Bu çalışmada MetS'un eşlik ettiği obez hastalarda serum kalsiyum düzeyleri MetS eşlik etmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. MetS'un KAH için risk faktörleri arasında yer alıyor olmasında, MetS'a eşlik eden serum kalsiyum düzeyi yükseklikleri de etkili olabilir. Metabolik olarak sağlıklı ve sağlıklı olmayan obez bireylerde serum kalsiyum düzeylerinin ve KAH mevcudiyetinin de irdelendiği daha geniş hasta katılımıyla yapılacak ileri araştırmalar hipotezimizi destekleyebilir.