Covıd-19 Pandemisinde Türkiyede Yaygın Anksiyeteye Bozukluğuna Yönelik Google Trends Aramaları

Ömer Faruk Erkan, Fati̇h Koçtürk, Hami̇t Sirri Keten

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Kaygı, Endişe

Amaç:
COVİD-19 enfeksiyonu yüksek mortalite ve morbiditeye sebep olup toplumlarda korku ve kaygıya yol açan bir pandemidir. Bu çalışmada COVID-19 pandemi dönemi ve önceki dönemde Google Trends üzerinden Türkiye’de insanların yaygın anksiyete bozukluğuna (YAB) yönelik araştırdıkları terimler ve bunların araştırma hacimlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:
Google Trends üzerinde 01.01.2018-27.06.2021 tarihleri arasında yapılan araştırma hacimleri değerlendirildi. YAB’a yönelik yapılan arama hacimlerini belirlemek üzere 19 ‘arama terimi’ kullanıldı. P değerinin 0.05’in altında olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular:
YAB’a yönelik arama terimlerinin arama hacminin 21 defa zirve (100 puan) yaptığı belirlendi. Bu terimlerin pik dönemi 2018 yılında 7, 2019 yılında 7, 2020 yılında 5 ve 2021 yılında 3 defa meydana geldiği belirlendi. 2018-2021 yılları arasında tüm terimlerin pik noktasına ulaştığı kas gerginliği ve hipersomnia terimlerinin ise 2 defa pik yaptığı belirlendi. Arama hacmi en yüksek olan terimler anksiyete (S:9828), kaygı (S:9633), uykusuzluk (S:9449), huzursuzluk (S:9446), insomnia (S:7509) ve endişe (S:6938) olarak tespit edildi. Arama hacmi en düşük olan terimler ise aşırı uyuma (S:1156), uyku bölünmesi (S:1402), uykuya dalamama (S:1612) ve kas gerginliği (S:2038) olarak tespit edildi. COVID-19 pandemisi öncesi döneme göre, COVID-19 pandemisi döneminde 10 arama teriminin arama hacmi artmış olarak saptandı. COVID-19 pandemisi öncesinde YAB’a yönelik terimlerin arama hacmi ortalaması 28.27 iken, COVID-19 pandemisi döneminde 30.32 olarak belirlendi. COVID-19 pandemisi dönemi ve öncesinde yapılan YAB’a yönelik arama hacimleri benzer olarak saptandı (P=0.203). COVİD-19 pandemi döneminde ortalama arama hacmi en yüksek olan terimler sırasıyla; anksiyete (64.82), kaygı (63.28), uykusuzluk (52.47), huzursuzluk (46.82), insomnia (45.49) ve endişe (41.42) olarak saptandı.

Sonuç:
Bu çalışmada Türkiye’de insanların Google Trends üzerinden YAB’ayönelik arama terimleri incelendi; COVİD-19 pandemi döneminde ve bu dönem öncesinde ki süreçte arama terimlerinin arama hacmi ortalamasının benzer olduğu saptandı. YAB’a yönelik internet kullanıcılarının yapmış olduğu arama terimleri ve özellikleri Sağlık Bakanlığı ve paydaşları tarafından analiz edilmeli ve koruyucu sağlık politikaları oluşturulmalıdır.