Covıd-19 Hastalarında Hemogram Parametreleri İle Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki

Tuğçe Yenigün, Cenk Aypak, Süleyman Görpeli̇oğlu

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Toraks BT, Hemogram, MPV

Amaç:
COVID-19 yeni bir koronavirüsün neden olduğu solunum yolu hastalığıdır. Bu çalışmada; COVID-19 hastalarında kan parametreleri ile Toraks BT bulguları arasındaki ilişkiyi bulmayı ve değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 servislerinde yatarak tedavi gören hastalarda yürütülen, tek merkezli, retrospektif ve tanımlayıcı nitelikte olan bir araştırmadır. Çalışmaya, 18 yaş ve üstü hastalardan Toraks BT çekilmiş ve eş zamanlı hemogram bakılmış ve SARS CoV-2 RT-PCR pozitifliği olan veya Toraks BT bulguları COVID-19 ile uyumlu saptanan vakalar dahil edilmiştir. Çalışma için belirlenen süre içerisinde 468 hastaya ulaşılmıştır. Verilerin dağılımını bozan uç değerler belirlenmiş, 468 katılımcının 31’ine ilişkin veriler araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Araştırmaya 437 katılımcı ile devam edilmiştir. Hastalarının kayıtlarına hastane kayıt sistemi üzerinden ulaşılmıştır. Hastaların demografik bilgileri (yaş ve cinsiyet), RT-PCR sonuçları, Toraks BT raporları, Hemogram parametreleri, CRP, Prokalsitonin ve D-dimer değerleri kayıt edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 23.0 programından yararlanılmıştır.

Bulgular:
Çalışmada 437 hastanın 218’i kadın, 219’u erkek, 280’i 65 yaş ve altında, 157’si ise 66 yaş ve üstündedir. Hastaların 90’ı PCR negatif, 347’si ise pozitif, 124’ü BT negatif, 313’ü ise pozitiftir. Hastaların 223’ü “PCR + / BT +”, 124’ü “PCR + / BT -” ve 90’ı “PCR - / BT +” grubundadır.
Çalışmamızda BT pozitif olanların NLR, CRP, NEU ve D-DİMER değerleri negatif olanlardan daha yüksek, LYM, MONO, EOS ve BASO değerleri ise daha düşük olarak bulunmuştur. Kan parametreleri cinsiyete göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde; kadınlardan BT pozitif olanların NLR, CRP, NEU, WBC, D-DİMER ve MPV değerleri negatif olanlardan daha yüksek, MONO, EOS ve BASO değerleri ise daha düşük; erkeklerden BT pozitif olanların NLR ve CRP değerleri negatif olanlardan daha yüksek, LYM, MONO, EOS ve BASO değerleri ise daha düşük olarak bulunmuştur.

Sonuç:
COVID-19 Toraks BT bulgularını öngörmede, ölçümü oldukça hızlı,ucuz ve kolay ulaşılabilir olan kan parametrelerinin özellikle de MPV’nin önemli bir parametre olabileceği tespit edilmiştir.