Beyaz Yakalılarda Beslenme Tutumlarının Mesleki Yaşam Kalite Düzeylerine Etkisi

Burcu Korkut, Nergiz Sevinç

Anahtar Kelimeler: Beyaz Yakalılar; Sağlıklı Beslenme Tutum Ölçeği; Mesleki Yaşam kalitesi Ölçeği

Amaç:
Çalışmamızın amacı, uzun süre oturmak ve çalışmak zorunda kalan beyaz yakalı çalışanların sağlıklı beslenme tutumları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:
Kesitsel tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evreni 01 Ekim 2020-01 Ocak 2021 tarihleri arasında Karabük İl Sağlığı Merkezinde çalışan beyaz yakalı 257 çalışan tarafından oluşturulmuştur. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri ,hastalık ve ilaç kullanma durumlarını sorgulayan 14 soru, mesleki yaşam kalitesini sorgulayan 30 soru ve beslenme tutumlarını değerlendirmek üzere 21 soru soruldu. Normal dağılıma uygun iki grup arasındaki fark, bağımsız örneklem t testiyle ,iki değişken arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Testi ile analiz edildi. Anket ve ölçekler katılımcılara online olarak uygulandı.

Bulgular:
Katılımcıların %61,5'inin erkek, %38,5'inin kadın olduğu ve yaş ortalamaları 30,9 olarak belirlendi. Erkek katılımcıların kadınlara göre daha yüksek beslenme tutum ölçek puanına sahip oldukları saptandı. Beslenme Tutum Ölçeği ile Mesleki Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalamaları arasında zayıf ve negatif bir ilişki olduğu, ancak alt ölçeklerde güçlü ilişkiler olduğu belirlendi. Beslenme hakkında bilgi ve olumlu beslenme alışkanlıkları, merhamet tatmini ile güçlü ve pozitif bir ilişkiye sahiptir. Beslenmeye yönelik duygu ve kötü beslenme alışkanlıkları ile tükenmişlik arasında pozitif ilişki mevcuttur. Beslenmeye yönelik duygu ve kötü beslenme alışkanlıkları ile merhamet yorgunluğu arasında pozitif korelasyon tespit edildi.

Sonuç:
Beslenme Tutum Ölçeği ve Profesyonel Yaşam Kalitesi Ölçeği ile alt ölçeklerinden elde edilen puanların analiz sonuçlarına göre; erkek katılımcıların beslenme tutum düzeyleri daha yüksek bulundu. Kronik hastalığı olanların merhamet düzeyleri hastalığı olmayanlara göre daha yüksek saptandı. Düzenli ilaç kullanmayanların yorgunluk düzeyleri düzenli ilaç kullananlara göre daha yüksek tespit edildi. Psikolojik hastalığı olmayanların beslenme bilgi düzeyleri, psikolojik rahatsızlığı olanlara göre daha yüksek olduğu saptandı. Psikolojik hastalığı olan beyaz yakalıların kötü beslenme alışkanlıkları , psikolojik hastalığı olmayanlara göre daha yüksek düzeydeydi. Bu doğrultuda yönetici pozisyonunda ve masa başında çalışan beyaz yakalılarda besin tüketimi sırasında kalori hesabı yapılması ve bu çalışanların hayatlarına egzersizin dahil edilmesi yönünde planlamalar yapılmalıdır.