Morfolojik ve Fonksiyonel Kardiyak Görüntülerin Korelasyonu; Miyokard Perfüzyon SPECT ve BT Anjiyografi Füzyonu

Hüseyi̇n Şan

Anahtar Kelimeler: Kadiyak hibrid görüntüleme, Miyokard Perfüzyon SPECT, BT anjiyografi

Amaç:
Bu çalışmanın amacı, fonksiyonel ve anatomik kardiyak görüntülerin füzyonu ile gerçekleştirilen Kardiyak hibrid görüntülemenin (KHG), multipl koroner darlıkları ve perfüzyon defektleri olan olgularda, hemodinamik olarak ciddi koroner darlıkları saptamadaki katkısını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya gated miyokard perfüzyon sintigrafisi (gMPS) tetkikinde iskemi veya infarkt ve koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi (KBTA) tetkikinde birden fazla koroner darlık saptanarak girişimsel koroner anjiyografi (GKA) yapılan toplam 36 hasta (10 kadın, 26 erkek) dahil edildi. Anatomik ve fonksiyonel görüntüler CardIQ Fusion yazılımı (GE Healthcare, IL, ABD) ile birleştirildi. İstatistiksel analizler SPSS 22 yazılımı kullanılarak yapıldı. Üç ana koroner arterde anatomik ve hemodinamik olarak ciddi koroner darlık tespitinde, KBTA, GKA ve KHG arasındaki uyumu göstermek için McNemar testi uygulandı. Kardiyak hibrid görüntüleme ve gMPS'de perfüzyon defektlerinden sorumlu koroner arterlerin karşılaştırıldığı sonuçlar yüzde olarak sunuldu.

Bulgular:
Hastaların %50'sinde, gMPS ve KHG ile perfüzyon defektlerinden sorumlu olduğu düşünülen koroner arterler arasında tam bir uyum vardı. Hastaların %36.1'inde kısmi uyum gözlenirken, %13,9'unda ise gMPS ile KHG tamamen uyumsuzdu. Hastaların %25'inde, KHG sayesinde, perfüzyon defektlerinden koroner yan dallardaki darlıkların sorumlu olduğu saptandı.

Sol ana koroner arter, sol ön inen arter, sol sirkumfleks arter ve sağ koroner arterde anatomik olarak ciddi darlıkların saptanmasında; KBTA ve GKA sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla p= 1.000, 0.070, 0.549 ve 1.000). Ayrıca sol ön inen arter, sol sirkumfleks arter ve sağ koroner arterde; Anatomik ve hemodinamik olarak ciddi darlıkların saptanmasında, KBTA ve KHG sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p= 0.344, 0.629 ve 0.219). Ayrıca sol ön inen arter, sol sirkumfleks arter ve sağ koroner arterde; Anatomik ve hemodinamik olarak ciddi darlıkların saptanmasında, GKA ve KHG arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (sırasıyla p= 0.804, 1.000 ve 0.344).

Sonuç:
Multipl koroner darlıkları ve geniş perfüzyon defektleri olan hastalarda, KHG yöntemi ile iskemiden sorumlu olan, hemodinamik olarak ciddi koroner darlıkların doğrudan tespit edilmesi mümkündür.

Kaynaklar: