Covıd-19 Pandemisinde Türkiyede Depresyona Yönelik Google Trends Aramaları

Ömer Faruk Erkan, Hami̇t Sırrı Keten, Hatice Tuba Akbayram

Anahtar Kelimeler: Depresyon, COVİD-19, yorgunluk

Amaç:
COVİD-19 enfeksiyonu 2019 yılında Çin’de ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Yüksek mortalite ve morbidite etkeni olan bu enfeksiyon hakkında yeterli bilginin olmaması sebebiyle toplumlar üzerinde derin psikolojik etki yaratmıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemi döneminde Google Trends üzerinden Türkiye’de insanların depresyona yönelik yaptıkları araştırma istatistiklerinin değerlendirilmesi ve arama hacimlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:
Bu çalışmada DSM-V Depresyon kriterlerinde yer alan durumların Google Trends üzerinde, bu durumları ifade eden arama terimleri ile araştırması incelendi. Araştırma hacmi değerlendirmesinde 26 arama terimi kullanıldı ve 01.01.2018-20.06.2021 tarihleri arası değerlendirmeye alındı. P değerinin 0.05’in altında olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:
Depresyona yönelik terimlerin arama hacminin 24 defa zirve (100 puan) yaptığı, 2 terimin ise yapmadığı belirlendi. Bu terimlerin 6’sının 2018 yılında, 8’inin 2019 yılında, 4’ünün 2020 yılında ve 6’sının 2021 yılında meydana geldiği belirlendi. Arama hacmi en yüksek olan terimler depresyon (S:12329), yorgunluk (S:10269), uykusuzluk (S:8431), üzüntü (S:8326), ajitasyon (S:7037) ve intihar (S:6808) olarak tespit edildi. Arama hacmi en düşük olan terimler ise iştah azalması (S:788), çökkünlük (1191) ve major depresyon (S:1277) olarak tespit edildi. COVID-19 pandemisi öncesi döneme göre, COVID-19 pandemisi döneminde 11 arama teriminin arama hacminin arttığı, 15’inin ise azaldığı tespit edildi. Depresyona yönelik terimlerin arama hacmi ortalaması COVID-19 pandemi dönemi öncesinde 23,97 iken, COVID-19 pandemi döneminde 24,87 olarak belirlendi. Depresyona yönelik terimlerin arama hacmi ortalaması COVID-19 pandemi dönemi ve öncesinde benzer olarak saptandı (P=0.466). COVİD-19 pandemi döneminde ortalama arama hacmi en yüksek olan terimler sırasıyla; depresyon (65.54), yorgunluk (55.55), üzüntü (47.06), uykusuzluk (46.12) ve insomnia (40.15) olarak saptandı.

Sonuç:
Bu çalışmada Türkiye’de insanların Google Trends üzerinden yaptığı depresyona yönelik arama terimleri incelendi; COVİD-19 pandemi döneminde ve bu dönem öncesinde ki süreçte depresyona yönelik terimlerin arama hacmi ortalamasının benzer olduğu ortaya konuldu. COVİD-19 döneminde toplumun sokağa çıkma davranışları azalması sebebiyle, depresyonla mücadelede internet istatistikleri ve imkanlarının sağlık politikası oluşturucuları tarafından dikkate alması büyük öneme sahiptir.