Mesane Kanseri Olgularının, Covid 19 Pandemisi Öncesi-Sonrası Klinik-Patolojik Karşılaştırılması

Cihat Özcan, Cuma Aytekin

Anahtar Kelimeler: Mesane Kanseri, Covid, Pandemi

Amaç:
Coronavirus zarflı, tek zincirli, RNA virüsü olup, ilk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde görüldükten sonra dünyada pnömoni nedenli ölümlere sebep olan bir pandemiye neden olmuştur. Covid-19 pandemisi döneminde izolasyon, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe tanımları hayatımızda yerini almıştır. Bu sebeple poliklinik hizmetleri, ameliyat hizmetleri gibi durumlarda sağlık işleyişindeki değişiklikler ve hasta başvurusundaki gecikmeye bağlı olarak ürolojik hastalıkların daha geç tanı aldığını düşünmekteyiz.

Gereç ve Yöntem:
Ülkemizde ilk Covid vakasının görüldüğü 2020 Mart ve 2020 Aralık tarihi ile 2019 Mart-2020 Aralık tarihlerinde primer mesane tümörü nedeniyle yeni tanı alan hastaların yaş, cinsiyet, metastaz varlığı,tümör boyutu gibi klinik bulgularıyla, patolojik verilerini karşılaştırdık.

Bulgular:
Covid 19 öncesi dönemde mesane tümörü tanısı alan hasta sayısı 74 hasta iken, aynı süre zarfında tanı alan hasta sayısı Covid-19 pandemi sürecinde 45 olarak bulunmuştur. Tümör boyutu, tümör sayısı, tümör evresi Covid döneminde istatiksel olarak yüksek saptanmıştır. Pandemi döneminde 2 hasta metastatik tanı alırken, önceki dönemde uzak metastaz ile tanı alan hasta yoktur. Görüntüleme yöntemleri ile saptanan lenf nodu covid öncesi dönemde 1 vakada, covid sonrası 3 vakada izlenmiştir. Ancak istatistiksel fark izlenmemiştir.(p=0.151)

Sonuç:
Kanser tanısı alan hastalarda erken tanı ve tedavi mortalite ve komplikasyonlar açısından önemli rol oynamaktadır. Mesane tümörü yüksek metastaz ve progresyon riski nedeni ile öncelikli cerrhi planlanan grupta yer almaktadır. Tanı ve tedavideki gecikmelerin önüne geçmek için uygun sağlık organizasyonu ve hasta bilinçlendilmesi önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda sadece tanı anında ki değerlendirme mevcuttur. Mortalite analizleri için daha uzun takip süresi bulunan geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.