Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Salih Metin

Anahtar Kelimeler: evde sağlık, aile hekimliği

Amaç:
Bursa da Evde Sağlık Birimine kayıtlı hastaların sosyodemografik özelliklerini ve verilen hizmetleri değerlendirmek ve bu yolla hizmet kalitesini artırmaktır.

Gereç ve Yöntem:
İlimiz evde sağlık birimi sorumluluğu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ocak 2011’den itibaren hastanelerimize bizzat ya da Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’ne telefonla yapılan başvurular doğrultusunda 16 yaş üstü hastalar ihtiyaca yönelik programa göre evlerinde ziyaret edilmekte, Evde Sağlık Hizmetleri tedavi, takip onam formları doldurulmaktadır. Çalışmamızda bu formlar geriye yönelik dosya taraması yapılarak incelenmiştir.

Bulgular:
2021 Ağustos ayı sürecinde toplam 3657 hastaya evde sağlık hizmeti(muayene,pansuman,sonda,enjeksiyon vb.)verildi. Sistemde kayıtlı toplam hasta sayısı 11340 olup, 7124’ü (% 63) yatağa tam bağımlı, 4216’sı (% 37) yarı bağımlı ve bağımsızdır. Hastaların yaş ortalaması 75.1 iken % 52 si 66-85 yaş grubundadır. 11340 hastanın 6577’sı (% 58) kadın, 4763’si (% 42) erkekti. Pansuman sayımız 9326’dır. Hekim ziyaret sayısı 15.124, yardımcı sağlık personelimiz tarafından yapılan ziyaret sayısı 44.412’dur. İnvaziv girişim olarak en çok foley sonda (13.549) takılmıştır. 4429 hastaya kan tetkiki yapılmış, 3.276 hastaya diğer branşlardan konsültasyon istenmiştir. Son ay (Agustos 2021 de muayene hizmeti verilen hasta sayısı 1481 idi. 1481 hastanın 901’u (%60,8) yatağa tam bağımlı, 580 (% 39,2) yatağa yarı bağımlı ve bağımsızdı. 1481 hastanın 729' u(%49,2) 66-85 yaş arasındaydı. 1481 hastanın 848’i (% 57,2) kadın, 633’ü (% 42,8) erkek hastaydı. Son ay en sık ziyaret ettiğimiz hasta grubu Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklardı (n=1359, % 41,7) . Diğer sık görülen hastalık grupları ; Hipertansiyon ve Kardiovasküler Hastalıklar (n=694, % 21,3) ve Diabetes Mellitus (n=198, % 6) Ortopedi ve Travmatolojik problemi (n=438, %13,4) idi. Son ay 51(% 2,7) vefat,51 iyileşme(%0,45), 17 (% 0,15) ikametgah değişikliği, 3 (% 0,026) tedaviyi red etme nedeniyle 308 hasta takipten çıkarıldı.

Sonuç:
: Aile hekimliğinin önemli bir uygulama alanı olan evde sağlık hizmetinde hastanede yapılacak işlemlerin evde uygulanmasıyla sağlık hizmetinin maliyeti düşürülmektedir.Uygulamanın ülke genelinde daha da yaygınlaşması bu anlamda uygun görünmektedir