Aile Hekimliği Uzmanlığının Tercih Edilmesinin Nedenleri

Merve Hicret Kömür, Elif Serap Esen

Anahtar Kelimeler: aile hekimliği uzmanlığı, tercih nedenleri

Amaç:
Aile Hekimliği Uzmanlığı diğer uzmanlık alanlarına görece daha yeni bir uzmanlık dalı olmasına rağmen tıp fakültesi mezunlarınca çok tercih edilen bir branş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda da tıp fakültesi mezunlarının aile hekimi uzmanlığı tercih etmesine neden olan faktörleri sorgulayarak asistanlık bakış açısına ve sağlık sistemine ışık tutmak istedik.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmamız 02/09-17/09/2021 tarihleri arasında yapıldı. İstanbul ilindeki üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim alan tam zamanlı ve sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık öğrencileri çalışmaya dâhil edilmiştir. Anketimiz 7 sorudan oluşmaktadır. Anketteki ‘Aile Hekimliği Uzmanlığını seçme nedeniniz?’ 6 şıktan oluşmakta ve birden fazla seçenek işaretlenebilmektedir. Çalışmamız kesitsel ve tanımlayıcıdır. İstatiksel analizde SPSS Static version 20 kullanılmıştır.

Bulgular:
Çalışamaya 105 kişi katıldı. Çalışmaya katılanların yaş ortalması 28 (minimum 24 maximum 55)idi. Katılımcıların %67,6 (n:71) kadındı. Tam zamanlı aile hekimliği asistanları çalışmanın %67,6’sını (n:71) oluşturuyordu.
Aile hekimliği uzmanlığını seçme nedenleri sorulduğunda; erkeklerin (%55,9) kadınlarınsa %33,8 ilgilendiği için seçtiği belirtmiştir. Aynı soruda ‘puanım diğer bölümlere yetmediği için seçtim’ şıkkını, katılımcıların %30,5 işaretlemiştir. Katılımcıların % 81 iş ve sosyal yaşamın dengede olması için aile hekimliği branşını seçtiğini belirtmiştir. Katılımcıların %72 çalışma şartlarının daha iyi olduğu için aile hekimliği uzmanlığını seçtiğini belirtmiş.
Aile hekimliğine ilgi bakımınadan tam zamanlı ve sözleşmeli aile hekimliği asistanların arasından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (p:0.00)

Sonuç:
Aile Hekimliği Uzmanlığının çalışma şartlarının daha iyi olması ve iş-sosyal yaşam dengede olması tercih edilmesinde öne çıkan başlıklardır. Aile hekimliği seçiminde maddi kazanç veya akademik kariyerin diğer seçenekler kadar ön plana çıkmadığı görülmektedir.