Aşının COVID-19 Enfeksiyonunun Oluşturduğu Korku ve Psikolojik Sağlamlılığa Karşı Etkinliği

Bahar Ürün Ünal, Serpil Inanmaz, Muslu Kazım Körez

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Korku, Psikolojik Sağlamlılık

Amaç:
COVİD-19 enfeksiyonu kişileri ruhsal, sosyal ve ekonomik olarak etkilemiştir. Kısıtlamalar ve enfeksiyonun yayılım hızı kişilerde hastalığa yakalanma korkusu, gelecekten endişelenme ve anksiyete durumuna neden olmaktadır. Psikolojik Sağlamlılık Ölçeği ve COVID-19 Korkusu Ölçeği ile aşı öncesi ve sonrası COVİD-19’un oluşturduğu psikolojik sağlamlık ve korku arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:
Ağustos-Ekim 2021 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi COVİD-19 Aşı Ünitesi’ne başvuran kontrolsüz epilepsisi olmayan, son iki haftada canlı aşı yaptırmamış, son bir ayda verem testi yaptırmamış ve son üç ayda COVİD-19 testi pozitif olmamış 18 yaş üstü 140 bireye çalışma hakkında bilgi verilip, bireylerin onamı alındıktan sonra yüz yüze görüşme tekniği ile 20 soruluk anket uygulandı. Anket sosyodemografik veriler ile birlikte aynı zamanda aşının COVID-19 korkusu ve psikolojik sağlamlılık üzerine etkisini belirlemek amacıyla; aşı öncesi ve sonrası COVİD-19 Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve COVİD-19 Korkusu Ölçeği içermektedir. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır.

Bulgular:
Çalışmaya 18 – 89 yaş aralığında (35.41 ± 15.64) 140 kişi katıldı. Katılımcıların 74’ü (%52.9) kadın, 66’sı (%47.1) erkekti. 140 katılımcıdan %28.6’sında bir kronik hastalık vardı. Aşı sonrasında katılımcıların COVID-19 korkusunun aşı öncesine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı belirlendi (2.14 ± 0.09 vs. 2.69 ± 1.31, t(139)=8.393, p<.001). Aşı sonrasında katılımcıların COVID-19 psikolojik sağlamlılığının aşı öncesine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı belirlendi (1.94 ± 0.54 vs. 2.15 ± 0.54, t(139)=6.947, p<.001).

Sonuç:
Aşılama milyonlarca insanın hayatını kurtarabilmek için yapılabilecek en etkili ve en kolay koruyucu sağlık hizmetidir. Aşılama ile önlenebilir COVID-19 enfeksiyonuna bağlı mortalite ve morbiditenin yanı sıra bu enfeksiyonun oluşturduğu korku ve psikolojik sağlamlılığa da katkıda bulunmuş oluruz.