Birinci Basamakta Nonsteroidlere Dirençli Lumbalji Örneği

Salih Metin

Anahtar Kelimeler: lumbalji,aile hekimliği

Giriş:
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları dünyada yaygın olarak görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılı istatistiklerine göre Dünya’da yaklaşık 1.71 milyon insanın kas ve iskelet sistemi ile ilgili bir hastalığı vardır. (1) Bel ağrısı ise bunların en başında gelmektedir. Dünya genelinde sakatlığın temel sebebi kas ve iskelet sistemine bağlı hastalıklarken, 160 ülkede en sık neden bel ağrısıdır.

Olgu:
27 yaş erkek hasta bel ağrısı nedeniyle aile sağlığı merkezi polikliniğimize başvurmuştur. Şikayeti 2 gün önce sabah uyanınca başlamıştır. Bu 2 gündür ağrısında azalma ya da artma olmadığını fakat hareket etmekte zorlandığını ifade etmiştir. Sonrasında da 1 ay önce taş düşürdüğünü ama bu ağrının onunla aynı olmadığını söylemiştir. Yapılan fizik muayenesinde baş boyun muayenesi normal, solunum sistemi normal, batın muayenesi normal, kostovertebral açı hassasiyeti yok, ekstremitelerde kas gücü normal ve nörolojik muayene normal saptanmıştır. Hastanın taş öyküsü nedeniyle tam idrar tetkiki istenmiştir.İdrar tetkik sonucu normal gelen hastanın muayenesinde taş ile ilgili bulgusu olmaması nedeniyle lumbago düşünülerek hastaya 14 günlük nsaii ve miyorelaksan reçete edilmiştir ve tedavi bitiminde kontrole çağırılmıştır.
Hasta tedavi sonrasında kontrole geldiğinde ilaçları kullanmasına rağmen şikayetinin geçmediğini söylemiştir. Bunun üzerine ileri tetkik ve tedavi için fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine yönlendirilmiştir.
Hastamızda nadir görülen dorsalji nedenlerinden biri olan vertebral hemanjiyom gözlenmiştir. Vertebral kolonda hemanjiomlar sık görülmesine karşın çoğunlukla asemptomatiktir. Genelde orta yaşlardaki kadınlarda ve torakolomber bölgede meydana gelir. (2) Sıklıkla başka sebeplerle çekilen manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile tesadüfen saptanırlar.Klinik olarak asemptomatik, semptomatik ve kompresif vertebral hemanjiyomlar olarak çeşitlere ayrılmıştır ve tedavi bunlara bağlı olarak izlem, cerrahi ya da radyoterapi olarak planlanır.

Sonuç:
Aile sağlığı merkezlerinde tanı konulması mümkün olmayan bu hasta yakınması geçmemesi üzerine ilgili branşa sevk edilmiş ve görüntüleme sonucunda tesadüfen hastalığı teşhis edilmiş ve tedavi planı buna göre düzenlenmiştir. Aile hekimleri hastalarını yakın ve sürekli takip edebilmeleri nedeniyle küçük ayrıntıları daha kolay tespit ederler ve gerekli yerlere yönlendirebilirler.