Steroid Tedavisine Eşlik Eden Yaygın Zona

Elif Erdoğdu Ceylan, Ufuk Ünlü, Nagihan Yıldız Çeltek

Anahtar Kelimeler: Zona, steroid, immün sistem süpresyonu

Giriş:
Varicella Zoster virüs Herpes Virüs ailesinde yer alan zarflı bir DNA virüsüdür. En önemli özelliklerinden biri nöronlarda latent olarak kalabilmesidir. Bu nedenle primer olarak suçiçeği hastalığına sebep olsa da özellikle immün süpresif bireylerde sekonder olarak zonaya neden olmaktadır.
Zona Varicella Zoster virüsünün rekürren aktifleşmesi ile özellikle immün süpresif ve yaşlı biraylerde ortaya çıkan enfeksiyöz bir hastalıktır. Ağrılı vezikülobüllöz döküntülerin olması, dermotom hattında yayılması tipik özellikleridir. Mortal seyredebilmesi nedeniyle özellikle hücresel immünitenin baskılandığı hastalarda önem arz etmektedir.

Olgu:
83 yaşında erkek hasta 6 yıldır vaskülit nedeniyle 10 mg prednisolon kullanıyor. Bununla birlikte hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı mevcut. Hasta önkol iç yüzünde ağrılı döküntü şikayeti ile başvurdu. Mevcut lezyonların zona ile uyumlu olduğu görüldü. Hastanın hem ileri yaş olması hem de uzun süreli steroid kullanımı olması nedeniyle vücudunun farklı yerlerinde olup olmadığı sorgulandı. Hasta başka bölgede hissetmediğini ifade etmesine rağmen kolunun üst kısımlarında da olduğunun farkedilmesi üzerine gövde tamamen tarandı. Hastanın sol üst kol ve sol skapula bölgesinde tek taraflı yaygın zona ile uyumlu lezyonlar olduğu dikkat çekti. Hastaya 125 mg brivudin ve semptomatik analjezik başlandı.

Sonuç:
Zona zoster enfeksiyonunun immün süpresif hastalarda görülme olasılığı sağlıklı bireylere göre yaklaşık 3 kat daha fazladır. İmmün sistemin baskılanması immünsüpresif ilaçlar, kanser, enfeksiyonlar, romatolojik hastalıklar gibi sebeplerden olabilir. Bununla birilikte 50 yaş üstü bireylerde sıklığının arttığı gösterilmiştir. Bizim vakamız da hem ileri yaş olması hem immün süpresif ilaç kullanıyor olması zona zoster enfeksiyonu açısından yatkınlık oluşturmaktadır. Aynı zamanda hastalığın erkek cinsiyette daha sık görüldüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur.
Çeşitli sebeplerle immün sistemi süprese olan hastalarda meydana gelen ağrılı döküntülerde zona zoster enfeksiyonu akılda tutulmalıdır. Bununla birlikte hastalığın yaygın lezyonları olabileceği için muayene yalnızca semptomatik bölge ile sınırlı kalmamalıdır.