Ruhlarda Nasıl Havalar Cennetten Bir Köşe Yozgatımda?

Fethi Sada Zekey

Anahtar Kelimeler: Üniversite Hazırlık, Tıp Fakültesi, Yozgat

Amaç:
Üniversiteye hazırlık döneminde ağır ders yükünün devamında tıp fakültesini kazanmak belirli seviyede başarılı öğrencilerin gerçekleştirebileceği bir durumdur. Ancak çoğunlukla üniversite hayatı için Yozgatta yaşamayı tercih etmeyecek öğrencilerin pandemi ile ortaya çıkan barınma, ulaşım gibi konularda hijyen koşullarının da devreye girmesi neticesinde daha da artan anksiyöz ve depresif duygudurumların tespiti ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında kayıt olan 93 öğrenci dahil edildi. Veriler anket uygulanarak onam formları da doldurularak toplandı. 20 sorudan oluşan anket formu ve geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış beck depresyon ve anksiyete ölçeği uygulandı. Anket formu öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, gelir seviyesi vb.), sigara ve alkol kullanım durumlarını, duygu durumlarını etkileyebilecek barınma ve beslenme durumlarını, gıda takviye kullanımlarını ve kronik hastalıklarını belirlemek amacı ile kullanıldı.

Bulgular:
Çalışma kapsamına dahil edilen öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri değerlendirildi. Grubun (n=93) ortalama yaşı 19,23±1,08 yıl olarak hesaplandı. Çalışmaya toplamda 43 kadın (%46,2) ve 50 erkek (%53,8) dahil edildi. Öğrencilerin %72,8’ i tıp fakültesini ilk sırada tercih etmişti. Öğrencilerden ruh halinizde negatif yönde değişiklik hissedenlerin oranı %83,6’idi. ‘Pandemi sürecinde normalde kafanıza takılmayan önemsemediğiniz unsurları kafanıza takar hale geldiniz mi?’ sorusuna evet yanıtı verenler %72,3’lük kesimde yer almakta idi. Öğrencilerin %7,3’ü bu dönemde umutsuz ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğini hissetmekte idi. Öğrencilerin %29,8’i ise kendini başkalarından daha başarısız hissetmekte idi. Öğrencilerin %91,2’si ise Yozgatta yaşamaktan memnun değildi.

Sonuç:
Tıp fakültesi ülkemizde üniversite sınavlarında en üst sırada tercih edilen fakülteler arasında yer almaktadır. Yozgat ili merkez nüfusu 92000 olan gelişmişlik seviyesi çok yüksek olmayan sosyal imkanları kısıtlı bir ildir. Çalışmamızda üniversite giriş sınavında başarılı olsalar dahi istediği şehirde yaşama imkanı edinememiş öğrencilerinin duygu durumları tespit edilerek aile hekimliği disiplininin temel taşları arasında yer alan holistik yaklaşım dahilinde iyilik halini yükseltecek öneriler sunulmuştur.