Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tüberküloz Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Seher Karahan, Ezgi Ağadayı

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Bilgi Düzeyi

Amaç:
Ttıp fakültesi öğrencilerinin tbc hastalığı ile ilgili farkındalıkları önemlidir. Biz de bu çalışmamızda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde(SCÜTF) okuyan öğrencilerin tüberküloz hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı, kesitsel nitelikte olan bu çalışma Eylül-Ekim 2021 tarihleri arasında SCÜTFde okuyan dönem I, II, III öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul edenlere uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 170 öğrenciye toplam 20 sorudan oluşan çalışma anketi öğrenciler arasında haberleşmek için kullandıkları sosyal medya platformundan online olarak yollandı. Öğrencilerin bilgilerini ölçmek için literatür taraması ile 10 sorudan oluşan Tüberküloz Bilgi Düzeyi Formu oluşturuldu. Her soru 10 puan olarak puanlandı.Verilerin tanımlayıcı istatistiksel analizleri yapıldı.Öğrenciler bilgi düzeyleri persantillerine göre(<33,3p; 33,3p-66,6p ve >66,6p) olarak zayıf, orta ve iyi olarak üç gruba ayrıldı.

Bulgular:
Çalışmamıza katılan tıp fakültesi öğrencilerinin %55,9(n=95)’i kadın, %44,1(n=75)’i erkek idi. Dönem 1 %38,2(n=65), Dönem 2 %16,5(n=28), Dönem 3 %45,3(n=77) öğrencisi idi.Öğrencilerin hiçbiri daha önce tbc enfeksiyonu geçirmemişti. %7,1(n=12)’inin yakın çevresinde tüberküloz enfeksiyonu geçiren vardı. Öğrencilerin puan ortalaması 65,0±17,0(min:22-maks:99) idi.Bilgi düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı fark saptanmadı(p=0,994). Bilgi düzeyleri dönemler arasında farklılık gösteriyordu(p<0,001). İyi puan alan öğrencilerin %72,9 (n=62)’u Dönem 3, %14,1(n=12) Dönem 2, %12,9(n=11) Dönem 1’di.Son 12 ayda tbc ile ilgili eğitim(panel, kongre, seminer vb.) eğitim alanların %71,4(n=55)’ü Dönem 3, %28,6(n=8) Dönem 2, %3,1(n=2) Dönem 1 öğrencisi idi. Eğitim alanların %75,4(n=49)’ünün bilgi düzeyi iyi, eğitim almayanların %34,3(n=36)’ünün bilgi düzeyi iyi idi(p<0,001).Öğrencilerin sorulara doğru cevap verme yüzdeleri sıklık sırasına göre; tüberkülozun bildirimi zorunlu bir hastalık olması(%98,2, n=167), verem savaş dispanserlerinin görevleri(%97,1, n=165), bulaş yolu(%88,8, n=151), tbc tedavisi %64,1, n=109), tüberkülozun tipleri(%60,6, n=103), kesin tanı yöntemi(%58,2, n=99), akciğer tüberkülozu(%50, n=85), doğrudan gözetimli tedavi(DGT)(%42,9, n=73) ve ülkemizdeki tbc sıklığı(%21,8, n=37).

Sonuç:
Hastalıkla ilgili eğitim almış öğrencilerin bu sorulara doğru cevap verme oranları almamışlara göre anlamlı olarak fazla idi. Bu nedenle tüberkülozun kontrol altına alınmasında merkezi bir rol oynaması beklenen doktorların, nitelikli bir tıp eğitiminden geçirilerek yeterli bilgi seviyesi ve donanıma ulaştırılmaları bir gerekliliktir.