HbA1C Değeri İle Nötrofil/Lenfoist ve Platelet/Lenfosit Oranlarının İlişkisi

Elif Erdoğdu Ceylan, Ufuk Ünlü, Nagihan Yıldız Çeltek, Osman Demir

Anahtar Kelimeler: HbA1C, nötofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı

Amaç:
Nötrofil- lenfosit oranı (NLO) inflamasyon belirteci olarak günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Bununla birlikte artmış kardiyovasküler risk ve bazı kanserlerde artmış mortalite ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Platelet- lenfosit oranı (PLO) ise aterosklerozis progresyonu ile ilişkili bulunmaktadır. Her iki parametre de tam kan sayımında kolayca ulaşılması ve ucuz olması nedeniyle dikkat çekmektedir. İnflamatuar markerı olmalarının dışında birçok hastalığın tanı ve prognozunda ki önemleri araştırılmaktadır. Biz de bu çalışmamızda Glikolize Hemoglobin (HbA1C) ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık

Gereç ve Yöntem:
1.10.2019- 1.10.2021 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Aile Hekimliği A.D’ye başvuran hastalardan HbA1C değeri ve tam kan sayımı olanlar 255 hasta dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastalar Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin Diyabet Kılavuzunda belirtilen Hba1c değerlerine göre sınıflandırıldı. Sınıflandırma Tablo 1. de gösterilmiştir. Dosyalardan elde edilen hemoglobin(HB), HbA1c, platelet, nötrofil, lenfosit, NLO,PLO parametreleri değerlendirilmiştir.
Tablo 1. HbA1C Değerlerine göre sınıflandırma
Normal Prediyabet Diyabet
<%5.6 %5.7-%6.4 ≥%6.5

Bulgular:
İncelenen 255 hasta dosyasından 233 tanesi çalışmaya dahil edilmiştir. 233 kişinin 143 (%61,4)’ü kadın 90 (%38,6)’ı erkek olarak tespit edildi. Cinsiyetlere göre gruplandırıldığında HB ve platelet değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Yaş ortalaması 48,1 HbA1c ortalaması %6,26 olarak tespit edildi. HbA1C ‘ye göre gruplara ayrıldığında %5.6’dan küçük olan 131 (%56,2) kişi, %5.7-%6.4 arasında olan 45 (%19,3), %6.5 ve daha büyük olan 57 (%24,5) kişi olduğu görülmüştür. Gruplar arasında yaş ve NLO istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı bulunmuştur (p<0,001). Diğer laboratuvar parametrelerinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Gruplandırma olmaksızın HbA1C ile NLO ve PLO değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında her iki parametre için de ilişki önemsenmeyecek düzeydedir.

Sonuç:
Sonuç olarak NLO ve PLO değerlerinin ucuz ve kolay ulaşılabilir olması oldukça avantajlıdır fakat rutin pratikte kullanılabilesi için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.