Hekimlerimizin Modern Tıp ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Düşüncelerini Değerlendirme

Huriye Kete, Süleyman Ersoy, Emin Pala

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tedaviler, Hekimler, Geleneksel Tıp

Amaç:
Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hekimlerin modern tıp ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp hakkındaki düşüncelerini değerlendirmeyi, günlük hayatta bu konularda yaşadıkları sıkıntıları ortaya koymayı ve bu sıkıntılara çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmamız tanımlayıcı kesitsel tipte ve tek merkezli olarak, Şubat 2021-Mart 2021 tarihleri arasında S.B.Ü. Ümraniye E.A.H.’ da çalışan 407 hekime ulaşılarak yapıldı. Anket formumuzda 36 adet soru bulunmakta olup; birinci bölüm hekimlerin demografik bilgilerini içermekte, ikinci bölüm modern tıbba bakış açısını incelemekte, üçüncü bölüm geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin genel değerlendirilmesinden oluşmakta ve dördüncü bölüm GETAT eğitimine katılmış hekimlerin bu yöntemlere bakış açısını değerlendirmektedir. Veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edildi ve anlamlılık bütün değerler için p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi

Bulgular:
Çalışmaya katılan 407 hekimin %34,2(n:139)si erkek, %65,8(n:268)i kadınlardan oluşmakta; %88,9(n:362) u dahili branşta, %8,8(n:36) i cerrahi branşta, %2,2(n:9) si temel tıp branşında çalışmaktadır. Hekimlerin %39,1(n:159) i GETAT yöntemlerinin herhangi birisi ile ilgili bir eğitim aldığını, %74,9(n:305)u GETAT yöntemleri ile ilgili daha fazla randomize kontrollü çalışma yapılması gerektiğini belirtmiştir. Hastalarına GETAT yöntemi uygulayan hekimlerin %66(n:101) sı hastalarının bu yöntemlerden fayda gördüklerini ifade ettiklerini belirtmiştir. GETAT eğitimi almış hekimlerin %98,1(n:156)’i, GETAT eğitimi almamış hekimlerin %62,9(n:156)’u GETAT yöntemlerinin modern tıbbı destekleyici ve faydalı yöntemler olduğunu düşünmektedir.

Sonuç:
Çalışmamızda hekimlerin önemli bir bölümünün GETAT eğitimi aldığı görülmüş olup; mesleki tecrübe yılı fazla olan ve dahili branşta görev yapan hekimlerin daha fazla oranda GETAT eğitimi aldığı gözlemlenmiştir. Hekimlerin GETAT eğitimi alması ile modern tıbbın destekleyici yöntemlere ihtiyacı olduğunu düşünme ve modern tıbbın hastalara bütüncül yaklaşmadığını düşünme arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır(p<0,001). Ayrıca GETAT eğitimi almamış hekimlerin %24,4(n:53)’ü bu yöntemlerin bilimsel yöntemler olmadığını düşündüğü görülmüştür. Çalışmamızda hekimler GETAT yöntemlerinin farkındalığının arttırılması için; GETAT yöntemleri ile ilgili daha fazla randomize kontrollü çalışma yapılması gerektiğini, GETAT sertifika eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini, bu yöntemlerin uygulandığı kliniklerin arttırılması için kamusal teşviklerin verilmesi gerektiğini düşünmektedir.