Vareniklin, Nikotin Replasmanı ve Akupunkturun Sigara Bırakmaya Etkisi

Habibe İnci, Fatih İnci, Didem Adahan

Anahtar Kelimeler: Vareniklin, Nikotin Replasmanı, Akupunktur, Sigara Bırakma

Amaç:
Sigara bağımlılığının tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada sigara bırakma tedavisi için başvuran ve vareniklin tedavisi, nikotin replasman tedavisi (NRT) ve akupunktur tedavisi alan hastaların sigara bırakma durumlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:
Randomize olmayan bu retrospektif deneysel çalışmaya, Karabük Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma polikliniği ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp polikliniğine başvuran ve sigarayı bırakmak için vareniklin tedavisi, NRT ve akupunktur tedavisi alan bireyler dahil edildi. Bireylerin sosyodemografik verileri, Fagerström nikotin bağımlılık testi sonuçları ve tedavi sonrası 6 ay içinde elde edilen sigara bırakma verileri hasta dosyalarından geriye dönük olarak tarandı.

Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen 402 kişiden %60,4'ü (n=243) vareniklin, %28,1'i (n=113) NRT ve %11,4'ü (n=46) akupunktur ile tedavi edildi. Tüm grubun ortalama sigara içme miktarı 20,4±12,1 paket/yıl olup, 11-20 paket/yıl arasında sigara içenlerin oranı (%35,8) anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Tedavi grupları paket/yıl açısından karşılaştırıldığında, akupunktur grubunda ≤ 10 paket/yıl sigara içenlerin oranının (%8,7) diğer gruplara göre daha düşük olduğu bulundu (p<0,001). Tüm grubun %50,0'sinin daha önce hiç sigarayı bırakma girişiminde bulunmadığı belirlendi. Tedavi grupları karşılaştırıldığında, akupunktur grubunda daha önce sigarayı bırakmayı denemeyenlerin oranı (%87.0) diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Daha önce sigarayı bırakmayı deneyenlerde hiç destek almayanların oranı (%45,0) farmakolojik (NRT %3,7, bupropion %0,2) veya psikososyal (%0,7) destek alanlara göre daha yüksekti. (p<0,001).Tüm hastaların %63,4'ü (n = 255), vareniklin ile tedavi edilen hastaların %71,2'si (n = 173), NRT alan hastaların %56,6'sı (n = 64) ve akupunktur tedavisi gören hastaların %39,1'i (n = 18) sigarayı bıraktı. Vareniklin ile tedavi edilen hastalarda sigara bırakma oranının diğer tedavilere göre daha yüksek olduğu (p<0,001) ve çok yüksek bağımlılıkta vareniklinin diğer tedavilere göre daha etkili olduğu (p<0,001) bulundu.

Sonuç:
Vareniklin tedavisi, NRT ve akupunktur tedavisi sigarayı bırakmada etkili yöntemlerdir. Vareniklin tedavisi sigara bırakmada diğer tedavilere göre daha etkilidir ve çok yüksek bağımlılıkta bu etkinlik diğer tedavilere göre daha yüksektir.