Efor Testine Aşırı Kan Basıncı Yanıtının Monosit/HDL ve Tam Kan Sayımı İnflamatuvar Parametreleri ile İlişkisi

Ferit Böyük, Serhat Çalışkan, Aykut Demirkıran

Anahtar Kelimeler: Efor testi, Aşırı hipertansif yanıt, İnflamasyon, Monosit HDL oranı, Nötrofil lenfosit oranı.

Amaç:
Artmış inflamasyon, hipertansiyon ve hipertansiyona sekonder gelişen komplikasyonların etyopatogenezinde rol oynamaktadır. Egzersize aşırı hipertansif cevap gelecekte hipertansiyon gelişimi açısından prediktör olarak kabul edilmektedir. Egzersize aşırı kan basıncı cevabı (EAKBC) ile monosit/HDL oranı ve nötrofil/lenfosit oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen yeterli çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı egzersize aşırı kan basıncı cevabı gösteren hastalar ile kontrol grubu hastalarında inflamasyona dayalı prognostik belirteçler olan monosit/HDL oranı ve nötrofil/lenfosit oranlarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya Bahçelievler Devlet Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine 1 Aralık 2019 – 1 Aralık 2020 tarihleri arasında koroner arter hastalığı şüphesi ile başvuran ve koşu bandı egzersiz testi yapılan 18-70 yaş arası toplam 102 hasta alındı. Bunlardan 50 hasta egzersiz testi sonrası aşırı kan basıncı cevabı veren gruba, 52 hasta ise kontrol grubuna alındı. Çalışma hastalarının biyokimya ve tam kan sayımı sonuçları ile tıbbi verileri geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya katılmayı reddeden hastalar, herhangi bir kardiyovasküler hastalığı olanlar, diyabet ve hipertansiyon öyküsü olanlar, kanser öyküsü olanlar, kronik karaciğer yetmezliği veya böbrek yetersizliği olanlar ve gebe hastalar çalışma dışı tutuldu. Egzersiz testi Bruce protokolüne ile yapıldı. Monosit/HDL oranı monosit sayısının HDL değerine bölünmesi, nötrofil/lenfosit oranı ise nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile elde edildi.


Bulgular:
Çalışmaya 50 efor testine aşırı hipertansif cevap veren grup ile 52 kontrol grubu toplam 102 hasta alındı. İnflamatuvar belirteçlerden olan monosit/HDL oranı ve nötrofil/lenfosit oranı EAKBC grubunda, kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p=0,001; p<0,01). İstirahat sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri EAKBC grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek izlendi (p=0,001; p<0,01). Çoklu regresyon analizi sonucunda test öncesi sistolik kan basıncı (OR: 0,149; %95 CI 0,000-0,016; p=0,046) ve tepe sistolik kan basıncı (OR: 0,468; %95 CI 0,006-0,013; p<0,001) EAKBC’nın bağımsız öngördürücüsü olarak bulundu.

Sonuç:
Efor testine aşırı hipertansif cevap veren grupta kontrol grubuna göre nötrofil/lenfosit oranı ve monosit/HDL oranı daha yüksek bulunmuştur.