Supraklaviküler Lenf Nodu ile Başvuran Hastada Etiyoloji Araştırılması Vaka Sunumu

Ayşegül Öztürk, Aclan Özder, İrem Elif Çetintaş, Gizem Karagözlü

Anahtar Kelimeler: Lenfadenopati, supraklaviküler lenf nodu

Giriş:
Lenfadenopati(LAP), çapı 1 cm'den fazla lenf nodu varlığı olarak tanımlanır(1). Lenfadenopatiler lokal ya da yaygın olabilir.Lokalize olgularda çevre dokularla ilgili bir neden araştırılmalı ve yaygın lenfadenopati varlığı kontrol edilmelidir(2).Supraklaviküler nodlar genellikle maligniteye bağlı ortaya çıkarlar.Genel olarak vücutta saptanan LAP’lar %55 baş ve boyun, %1 supraklaviküler, %5 aksiller, %14 inguinal ve %25 ise yaygın yerleşimlidirler (3,4).

Olgu:
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine 1 haftadır sol köprücük kemiğinin üzerinde ele gelen kitle ile başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda supraklaviküler reaktif lenfoid hiperplazi saptanan hasta olgusu sunuldu.
BULGULAR
25 yaşında kadın hastanın özgeçmişinde özellik yoktu.Sigara kullanmıyordu. Ateş, gece terlemesi yoktu ve son 1 ayda diyetle 4 kg kaybı mevcuttu. Fizik muayenesinde sol supraklavikular hatta hareketli, palpasyonla ağrılı, sınırları düzgün1*1 cm boyutlarında palpabl lezyon mevcut olup sistemik lenf nodu muayenesinde başka lenf nodu palpe edilmedi. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Ateş:36.1°C Nabız:89/dk TA:124/78 mm/Hg olarak ölçüldü. Laboratuvar bulguları: Lökosit:8.23 10*3u/L Hemoglobin:14.58 g/dl Plt:244 10*3u/L LDH:193 U/L CRP: 0.20 mg/dL‘ydi.Yüzeyel doku USG: Sol klavukilar-supraklavikular bölgede büyüklüğü 14*8mm boyutlarında hiler yağ içeriği silikleşmiş, korteksi kalın, ovoid konfigürasyonda birkaç adet şüpheli lenf nodu mevcut olup tedavi sonrası kontrol görüntüleme önerilir şeklinde raporlandı. Antibiyoterapi ve antienflamatuvar tedavi sonrasında kontrol USG'de klavikular-supraklavikular hatta görülen lenf nodunda12*7mm ile anlamlı gerileme olmadı. Kontrol laboratuvar bulguları: Lökosit: 5.16 10*3u/L Hemoglobin:13,29 g/dL Plt:196 10*3u/L LDH:193 U/L CRP: <0.2 mg/dL Sedimentasyon:12 mm/h olarak saptandı.Malignite taraması amacıyla çekilen toraks ve batın tomografilerinde ve mammografide malignite lehine bulgu saptanmadı.USG'de şüpheli olarak nitelendirilen LAP eksizyonel biyopsi ile değerlendirilerek reaktif lenfoid hiperplazi ile uyumlu saptandı.Hastanın periyodik takibine karar verildi.

Sonuç:
Supraklaviküler adenopati,yüksek karın içi malignite riski ile ilişkilidir ve ayrıntılı değerlendirilmelidir.Çalışmalarda, bu hastaların %34 ile %50'sinin maligniteye sahip olduğunu saptamıştır. Supraklaviküler LAP ile başvuran hastalarda malignite ekartasyonu şart olup malignite için risk faktörleri değerlendirilmesi ile tanı amaçlı ince iğne aspirasyonu planlanması uygundur (5,6,7,8)