Septorinoplasti Operasyonu Olacak Hastalarında Özgüven Ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi

Şeyma Enise Baki, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Memet Taşkın Egici, Işık Gönenç

Anahtar Kelimeler: septorinoplasti, benlik saygısı, özgüven düzeyi

Amaç:
Yüz ve özellikle burun, kişinin kimlik algısında önemli etkiye sahip vücut yapıları olup estetik operasyon talepleri önemli nedenleri ve psikososyal sorunları içerisinde barındırabilir. Çalışmamızda septorinoplasti hastalarında benlik saygısı ve özgüven düzeyini değerlendirmeyi ve çeşitli parametrelerle ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma, 13.08-13.11.2020 tarihleri arasında SBÜ Haydarpaşa Numune EAH’ne septorinoplasti operasyonu olmak istemiyle başvuran 108 hasta ile yapıldı. Etik kurul onayını takiben hastalara çalışmanın amaçları anlatılarak yazılı onam alındı ve operasyon öncesi sosyodemografik bilgi formu, Rosenberg benlik saygısı ölçeği formu ve Öz-güven ölçeği formu uygulandı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics for Windows Version 22.00 programı kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak değerlendirildi.

Bulgular:
Katılımcıların %70,37’si kadın, %29,63’ü erkek olup ortalama yaşları 27,48±9,48 idi. %67,59’u bekar, %25,93’ü evli, %6,48’i boşanmıştı. Çoğu (%52,78) üniversite mezunuydu, %55,56’sı çalışırken, %44,44’ü çalışmıyordu. %66,67’si postoperatif görüntü endişesi, %65,74’ü postoperatif komplikasyon korkusu yaşamaktaydı. %76,85’i meslek için görüntüsünün önemli olduğunu düşünürken, %61,11’i sadece estetik amaçlı opere olmuştu. %91,67’sinde yüksek benlik saygısı düzeyi saptandı. Benlik saygısı düzeyinin yaş arttıkça istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı (p=0,036), cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi, çalışma durumu, eğitim seviyesi, kronik hastalık durumu, postoperatif görüntü endişesi, postoperatif komplikasyon korkusu, meslek için görüntünün önemi ve operasyon olma nedenleri ile ilişkili olmadığı saptandı (p>0,05). Katılımcıların %84,26 oranla yüksek özgüvene sahip olduğu, özgüven düzeyinin yaş artıkça (p=0,06), çalışanlarda ve mesleği için görüntüsünü önemli bulanlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (p=0,009, p=0,025). Özgüven düzeyi ile cinsiyet, kronik hastalık öyküsü, postoperatif görüntü endişesi, postoperatif komplikasyon korkusu, meslek için görüntünün önemi, operasyon olma nedeni, eğitim düzeyi, gelir düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).

Sonuç:
Çalışmamızda yaş arttıkça benlik saygısı ve özgüven düzeyinin arttığını, mesleği için görüntüsünü önemli bulanlarda ve çalışanlarda özgüven düzeyinin yüksek bulunduğunu saptadık. Hastalarını tanıyan, sosyokültürel özelliklerini, kişilik özelliklerini bilen aile hekimleri; hastalarını gereksiz estetik operasyonlardan koruyabilir, biyopsikososyal yaklaşımla hastasına her aşamada destek verebilir.