Aile Hekimliği Asistanlarının Covid-19 Pandemisi Döneminde İnfluenza, Pnömokok Ve Covid-19 Aşıları Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Hasan Yağmur, Duygu Yengil Taci

Anahtar Kelimeler: Aşı, Bilgi, Covid-19, İnfluenza, Tutum

Amaç:
Çalışmamızda Covid-19 pandemisi döneminde, Aile Hekimliği asistanlarının İnfluenza, Pnömokok ve Covid-19 aşıları hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinin Aile Hekimliği kliniklerinde görev yapan, çalışmaya katılmayı kabul eden 18 ile 65 yaş arası Aile Hekimliği asistanları dahil edildi. Katılımcılara; sosyodemografik veri formu ile araştırmacı tarafından literatür ve güncel kılavuzlar taranarak hazırlanan İnfluenza, Pnömokok ve Covid-19 aşıları hakkında bilgi, tutum ve davranış özelliklerini belirlemeyi amaçlayan anket formu online olarak uygulandı.

Bulgular:
Çalışmaya 343 kişi dahil edildi. Katılımcıların 154’ü (%44,9) erkek, 189’u (%55,1) kadındı. Ortalama yaş 30,82±5,822 yıl olarak hesaplandı. Asistan hekimlerin 310’u (%90,4) Covid-19 aşısı olduğunu, 33’ü (%9,6) Covid-19 aşısı olmadığını belirtti. Bilgi puan ortalaması değeri 81,8±12,1 (min=0, maks=100), tutum puan ortalaması 56,3±16,6 (min=0, maks=100), davranış puan ortalaması 84,1±10,5 (min=0, maks=100) olarak bulundu. Covid-19 aşısı olan hekimlerin bilgi ve davranış puan ortalamaları anlamlı şekilde daha yüksek bulundu.

Sonuç:
Çalışmamızda hekimlerin aşı olma oranları ile yaş ve meslek yılı arttıkça aşılar hakkındaki bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Hekimlerin Covid-19 aşısı yaptırma noktasında davranış düzeylerinin yüksekliği görülmekle beraber İnfluenza aşısı olma oranları istenilen düzeyde değildir.