Doktorların Kardiyopulmoner Resusitasyon Konusundaki Tutum Ve Bilgi Düzeyi İle Tıbbi Hatalarda Tutumu Arasındaki İlişki

H. Kübra Uysal, Özge Uçman

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Resusitasyon, Tıbbi hata tutum, Asistan, Doktor

Amaç:
Asistan doktorlarında kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) konusundaki tutum ve bilgi düzeyi ile tıbbi hatalarda tutum ölçeği ve arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 176 asistan doktor ile çalışma yapılmıştır. CPR bilgi düzeyi AHA 2015 Temel Yaşam Desteği Kılavuzu’ndan yararlanılarak 12 soru ile test edilmiştir.Tıbbi hatalarda tutum ise Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği ile ölçülmüştür.Sosyodemografik özellikler ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Veriler online anket formu ile toplanmıştır.Çalışmanın tanımlayıcı analizleri için SPSS 25.0 programında veri tabanı oluşturulup, verilerin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki Mann Whitney U ve ki kare testiyle analiz edilmiştir. p<0,05 bütün analizlerde anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular:
Araştırma grubunun yarısından fazlası kadın, yaş ortalaması 29,86±5,19 dır. Araştırmaya katılanların %70,5’i dahili birimlerde çalışmakta, mezuniyet sonrası geçen ortalama süre 5,31±5,45 dir. Doktorların %36,9’u asistanlıkta ikinci yılındadır. Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği toplam skoru 3,64±0,31 olup doktorların tıbbi hata tutumları olumludur. Acil serviste çalışmış olma ve CPR müdahalesini birinci hekim olarak yürütmüş olma ile Tıbbi Hatalarda Tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. CPR bilgi düzeyi ile ilgili sorulara doğru cevap verme oranı %23,9-73,9 arasında değişmektedir. CPR bilgi düzeyiile cinsiyet, yaş, mezuniyet sonrası çalışma süresi, asistanlık süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. CPR tutum ve bilgi düzeyi ile Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Sonuç:
Bu çalışmada doktorların CPR bilgi düzeyi genel olarak yetersiz bulunurken, tıbbi hata tutumları olumlu bulunmuştur. CPR bilgi seviyesi ile tıbbi hata tutumları arasında bir ilişki ise saptanamamıştır. Tıbbi hataların önlenmesi ve CPR bilgi düzeyinin artırılması için periyodik eğitimlerin yapılması ve asistan doktorların teşvik edilmesi gerekmektedir.