Covid-19 Pandemisi Devam Ederken Hızla Değişen Mevzuatımız

Halil Volkan Tekayak

Anahtar Kelimeler: Covid19, aile hekimliği, mevzuat

Konuşma Özeti:
Hukuk sistemi yapısında bulunan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri normlar, düzensiz olarak değil, alt-alta, üst üste bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle ilişkilidir ve piramit düzeni şeklinde bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle altlık üstlük ilişkisi içerisindedir. Bu ilişki ‘’Normalar hiyerarşisi’’ veya ‘’hukuk düzeni piramidi’’ olarak adlandırılmaktadır. Söz konusun piramitte alt kademede yer almakta olan norm, geçerliliğini üst kademede yer alan normdan almaktadır. Bu sebeple üst kademedeki norma aykırı olamaz. Bu kapsamda örnek olarak kanun anayasaya, yönetmelik de kanuna aykırı olamaz.

Aile hekimliği uygulamasına ülke genelinde geçilmesi 10.yılını geride bıraksa da halen uygulamanın sürdürülebilirliği açısından beklenen kanun ve yönetmelik hazırlıkları tamamlanmamıştır. Aile hekimliği yapan herkesin öncelikli olarak aile hekimliğine dair hazırlanan kanun ve yönetmelikler olmak üzere aşağıdaki mevzuat hükümlerini detaylarıyla bilmesi önerilmektedir. Bu anılan mevzuatların en güncel haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

• 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu
• Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
• Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği
• 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
• 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
• Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere gerek Sağlık Bakanlığı gerekse diğer ilgili bakanlıklar tarafından özellikle sağlık ve güvenlik alanlarını ilgilendiren birçok genelge ve özelge yayınlanmıştır. Bu sunumda pandeminin resmi ilanı 13 Mart’tan bu yana yayınlanan tüm bu resmi yazılar kronolojik sırayla sizlerle paylaşılmakta ve yorumlanmaktadır.