Farklı Branş Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlığı Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Zeynep Yılmaz, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği uzmanlığı, eğitim, farklı branş

Amaç:
Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin yarısında rotasyona gidilmektedir. Branş dışı hekimlerin aile hekimliği uzmanlığı ile ilgili bilgilerinin artırılması rotasyonların verimli geçmesine neden olması nedeniyle çalışmamızda branş dışı hekimlerinin aile hekimliği uzmanlığı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem:
Ağustos 2021’den beri herhangi bir nedenle çalışan sağlığı polikliniğine gelen branş dışı hekimlerden çalışmayı kabul edenler çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara, aile hekimliği uzmanlığına dair bilgi, tutum ve davranışlarının sorgulandığı 30 adet soru içeren anket uygulandı. T-testi, ki-kare testleri kullanılarak verilerin analizleri yapıldı; p≤0,05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular:
Çalışmamıza yaş ortalaması 30.35 ± 6.39 olan 151 hekim katılmış olup 89(%58,9)′u kadın 62(%41.1)′si erkekti. Katılımcılardan 35( %23,2)′i pratisyen, 76(%50,3)′sı asistan,30(%19,9)′u uzman ve 10(%6,6)′u akademisyendi. Branş durumlarına bakıldığında 27(%17,9)′si pediatri,13(%8,6)′ü dahiliye,9 (%6)′u jinekoloji ve obstetri hekimlerinden oluşmaktaydı. Çalışmamıza rotasyona gidilen branşlardan 71(%47), rotasyona gidilmeyen branşlardan 45(%29,8) hekim ve 35( %23,2) pratisyen katıldı. 77(%51) hekim birinci basamakta 1 yıldan daha az çalışmıştı.
17(%11,3) kişi aile hekiminin kim olduğunu bilmiyordu. Aile hekiminin uzman olduğunu bilen 23(%15,2) , aile hekiminin uzman olup olmadığını bilmeyen 44(%29,1) kişiydi. 33(%21,9) kişi aile hekimliği yapan bir hekimin uzman olmasının farkı olmayacağını düşünüyordu. Aile hekimliği uzmanlığını gerekli gören 129(%86) kişiydi.Aile hekimliği uzmanlığı için Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS) gerekliliğini bilen 122(%80,8), uzmanlık eğitiminin 3 yıl olduğunu bilen 141(%93,4) kişiydi.
Aile hekimliğinin dünyada uzmanlıkla olduğunu bilen 123(%81,4) kişi, aile hekimliği uzmanının ilaç raporu çıkarma yetkisi olduğunu bilen 101(%66,8) kişiydi.
Mezuniyet öncesi bu konuda bilgi sahibi olan 104(%68,8) kişiydi. 108(%71,5) kişi aile hekimliği uzmanlığının Türkiyede gereken değeri görmediğini, 85(%56,29) kişi her hastanede aile hekimliği kliniği olması gerektiğini, 117(%77,4) kişi kronik hastalığı olan hastaları aile hekimliği uzmanının takip etmesini uygun bulduğunu, 103(%68,2) kişi aile hekimliği uzmanına güvendiğini belirtti.

Sonuç:
Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre branş dışı hekimlerin halen aile hekimliği uzmanlığı branşı hakkında bilgilerinde eksiklik olduğu tespit edildi. Bunun nedeni tıp fakültesindeki eğitim sırasında bu branşa ayrılan yerin azlığı olabilir.