Emzirme Sürecinde Babaların Desteğinin Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliğine Ve Emzirme Motivasyonuna Etkisi

Özlem Yılmaz

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Emzirme öz-yeterliliği, Emzirme motivasyonu, Babaların emzirmeye etkisi

Amaç:
Çalışmanın amacı; emzirme sürecinde babaların desteğinin, annelerin emzirme öz-yeterliliğine ve emzirme motivasyonuna etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:
Kesitsel tanımlayıcı tipte olan çalışma; Ekim 2020–Ocak 2021 tarihleri arasında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Pediatri Polikliniğine başvuran 0-24 aylık anne sütü alan bebeklerin ebeveynleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sosyodemografik veriler ve emzirme öyküsü anketi, Postpartum Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği-Kısa Formu(EÖYÖ), Emzirme Motivasyon Ölçeği(EMÖ) ve Babaların Emzirmeye Etkisi Ölçeği(BEEÖ) kullanılmıştır.

Bulgular:
Çalışmaya 248 anne-baba çifti katılmıştır. Katılımcı annelerin EÖYÖ puanlarının ortancasının 54,0±8,7 olduğu bulunmuştur. Katılımcı annelerin EMÖ alt boyut puanları incelendiğinde; içsel motivasyon ve özdeşleşmiş düzenlemede primiparların 19,0±3,3, multiparların 13,0±1,9, bütünleşmiş düzenlemede primiparların 32,5±4,8, multiparların 32,0±4,5, içe yansıtılmış düzenlemede primiparların 10,0±3,2, multiparların 11,5±3,0, dışsal düzenlemede primiparların 6,0±1,5, multiparların 18,0±2,8 puan ortancaları olduğu görülmüştür. Katılımcı babaların BEEÖ puan ortancasının 119,5±29,5 olduğu saptanmıştır. BEEÖ puanları ile primiparlarda içsel motivasyon ve özdeşleşmiş düzenleme ve bütünleşmiş düzenleme alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon olduğu (sırasıyla r=0,353, p=0,001; r=0,456, p<0,001), multiparlarda ise bütünleşmiş düzenleme ve dışsal düzenleme alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamı düzeyde pozitif korelasyon olduğu (sırasıyla r=0,283, p<0,001; r=0,485, p<0,001) saptanmıştır. BEEÖ puanları ile EÖYÖ puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon (r=0,267, p<0,001) saptanmıştır.

Sonuç:
Emzirme sürecinde babaların desteğinin annelerin emzirme öz-yeterliliği ve motivasyonu üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Emzirme eğitimlerine babaların da dahil edilmesi ve böylece daha bilinçli destek olmaları sağlanmalıdır.