Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu İle Başvuran Ankiloglossi Olgusu

Izzet Göker Küçük, Musa Öz

Anahtar Kelimeler: Ankiloglossi, ÜSYE, çocuk hasta.

Giriş:
Ankiloglossi (Dil bağı, kısa frenulum, hipertrofik frenulum linguale) lingual frenulumun kısa ve sert olması nedeniyle konuşma bozukluğu ve beslenme güçlüğüne neden olan konjenital oral bir anomalidir.
Derecelendirilmesi (hafif, orta, ağır) muayene yapan kişinin frenulum yapısı (ince, kalın) ve dil hareketlerini değerlendirilmesine göre değişebilir. Yenidoğan sağlam çocuklarda insidansı %0,02 ile %4,8 arasında değişmektedir. Kadın/ Erkek oranı 2,6/1,0’dir. Ankiloglossi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır bazı yazarlar nadiren semptomatik olduğunu belirtse de bazıları ise klinik belirtilere bağlı olarak çeşitli sorunlar yaratabileceğini belirtmekteler.
Tedavisi net değildir, genellikle herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Beslenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, dudakları yalayamama, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olması durumunda tespitten sonra en kısa sürede frenotomi yapılmalıdır.
Olgu sunumu olarak üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) ile başvuran ve ankiloglossi tespit edilen bir hastamızı sunmayı amaçladık.

Olgu:
Olgumuz 6 yaş 11 aylık burun akıntısı ve boğaz ağrısı şikayeti ile aile sağlığı merkezimize (ASM) başvuran kız çocuğuydu. Fizik muayenesinde orofarenkste hafif hiperemi, postnazal seröz renkli akıntı, lingual frenulumda kısalık ve dil hareketlerinde kısıtlılık görüldü. Dilin ön hareketlerini değerlendirmek için “l, r, s, t, z” içeren kelimelerin kullanımında sorun olmadığı gözlendi. Hastanın vücud ağırlığı: 18,4 kg (%3-10 p), boy : 115 cm (%10-25 p), VKI: 13,91 olup diğer sistemik muayeneleri normaldi. ASM’de yapılan laboratuvar incelemeleri normal sınırlardaydı. Viral üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi verildi.

Sonuç:
Ankiloglossi nadir görülmekle beraber, emme bozukluğuna bağlı büyüme-gelişme geriliği olan yeni doğanlarda, konuşma ve artikülasyon bozukluğu olan çocuk hastalarda ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken bir hastalıktır.
Hastamızda yeni doğan döneminde beslenme bozukluğu ve gelişme geriliği, daha sonraki dönemlerde ise konuşma bozukluğu gözlenmemişti. ÜSYE şikayeti için yapılan muayene sırasında insidental olarak ankiloglossi tanısı konuldu. Burada, ankiloglossi tanısı alan bir olguya dikkat çekmek amaçlanmıştır.