Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde siber zorbalık mağduriyeti ve depresyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Onur Yılmaz, Melahat Akdeniz, Ethem Kavukcu, Hasan Hüseyin Avcı

Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencisi, siber mağduriyet, depresyon

Amaç:
Çalışmada; tıp fakültesinin preklinik döneminde eğitim gören öğrencilerde, siber zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerde depresyon gelişme oranının araştırılması, siber zorbalık mağduriyeti ve depresyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Kesitsel tipte planlanan çalışmanın evrenini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören preklinik dönem (ilk üç sınıf) öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma kapsamında, tıp fakültesinde öğrenim gören 1-3. yıl öğrencilerden toplam 337 öğrenciye, yüz yüze görüşme tekniği ile sosyodemografik veriler anketinin yanısıra hasta sağlık anketi-9 (PHQ-9) ölçeği ve siber mağduriyet ölçeği uygulanmıştır. Sonuçlar, SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) yazılımı yardımı ile değerlendirilmiş; P<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular:
Araştırmaya katılan 337 öğrencinin tamamının cep telefonu, %95,5’inin cep telefonunda sürekli internet bağlantısı vardır., Günlük ortalama internet kullanma sürelerinin 5,53±3,07 saattir. Öğrencilerin siber mağduriyet ölçeği toplam puan ortalaması 27,60±4,53, PHQ-9 ölçeği toplam puan ortalaması 9,67±5,10'dur. PHQ-9 Ölçeği toplam puanlarının; kadınlarda erkeklere göre, tıp fakültesini kendi isteği ile seçmeyenlerde kendi isteği ile seçenlere göre, son 1 yıl içinde kendisi veya ailesiyle ilgili olumsuz bir olay yaşayanlarda yaşamayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Okul başarısı kötü olanlarda PHQ-9 puanlarının ve siber mağduriyet ölçeği puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilse de, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Siber mağduriyet ölçeği toplam puanlarının; son 1 yıl içinde kendisi veya ailesiyle ilgili olumsuz bir olay yaşayanlarda yaşamayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Günlük internet süresi ile PHQ-9 puanları ve Siber mağduriyet ölçeği puanları arasında pozitif yönde, düşük veya önemsiz derecede kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır.

Sonuç:
Günlük internet süresinin artması PHQ-9 ve siber mağduriyet ölçeği puanlarını artırmaktadır. Bu sonuçlar tıp fakültesi öğrencilerinin sağlığını iyileştirme ve başarısın artırmak isteyen hekimlerin ve eğitimcilerin öğrencilerin depresyon ve siber mağduriyet yaşayıp yaşamadıklarını değerlendirmeleri; sağlığı iyileştirici ve mağduriyeti engelleyici girişimleri planlamalarının önemini göstermektedir.