İlkokul Çağındaki Çocuklarda Refraksiyon Kusurlarının Dağılımı

Meryem Güler Alış, Abdulkadir Alış

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, Astigmatizma, Hipermetropi, Miyopi, Refraksiyon kusurları

Amaç:
Refraksiyon kusuru çocukluk döneminde sık karşılaşılan bir durumdur.Düzeltilmemiş refraksiyon kusuru,dünya genelinde görme bozukluğunun en yaygın nedeni ve körlüğün de ikinci en yaygın nedenidir,uygun düzeltme ile kolayca tedavi edilir(1,2).Bu dönemde düzeltilmeyen refraksiyon kusurlarına bağlı görme kaybı okul başarısında azalma ve psikososyal sorunlara neden olabileceği gibi,göz tembelliği (ambliyopi) gibi ciddi durumlara da yol açabilir(3).Bu çalışmadaki amacımız polikliniğimize başvuran ilkokul çağındaki çocuklar arasındaki refraksiyon kusuru dağılımını ve ambliyopi riskini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:
2021 yılında Ocak-Haziran ayları arasında prospektif olarak planlanan ve hastanemizin etik kurulu tarafından onaylanan çalışmamızda, polikliniğimize başvuran 6-9 yaş arası toplam 180 çocuğun 360 gözü değerlendirildi.Hastalarımızın genel görme muayenesi yapıldıktan sonra siklopentolat hidroklorür damla damlatılarak sonrasında otorefraktometre cihazı ile refraksiyon ölçümleri yapıldı,sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular:
Çalışmaya dâhil edilen 180 olgunun 96’sı(%53,3) kız,84’ü(%46,7) erkekti.Olguların ortalama yaşı 7,5±1,1 idi.180 olgunun 360 gözü değerlendirildiğinde 63 gözde(%17,5) emetropi mevcuttu.Refraksiyon kusuru bulunan 297 göz(%82,5) değerlendirildiğinde ise 60 göz(%16,7) miyopik,237 göz (%65,8) ise hipermetropik olarak tespit edildi(Tablo1).Ayrıca 185 gözde(%51,4) astigmatizma mevcuttu(Tablo2).Ambliyopi açısından risk sınırına göre ise 17 göz(%4,7) miyopik,44 göz(%12,2) hipermetropik,60 göz(%16,6) astigmatik ambliyopi riski taşımaktaydı.

Sonuç:
İlkokul çağındaki çocuklarda refraksiyon kusurları göz poliklinik başvurularında yüksek orana sahiptir(3).Refraksiyon kusuru olan çocuklar genellikle semptom vermezken,bazen sık göz kaşıma,gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi hafif şikâyetlerden yakınırlar.Özellikle hipermetrop olan çocuklar yakını net görebilmek için fazla akomodasyon yaparlar ve bu da yorgunluk,baş ağrısı,dikkat eksikliği ve okumada isteksizlik gibi sorunlara yol açar(4,5).Bu şikayetler ile farklı bölümlere başvurularak tanıda gecikmelere sebep olunmaktadır.Ülkemizde sağlık bakanlığı tarafından yenidoğan ve okul öncesinde tarama programları belirlenmiştir.Ancak kırma kusurunun bazen tek gözde olması nedeniyle çocuklar bu problemi fark etmeyebilir,gerek çocuğun kendini tam ifade edememesi gerekse ailenin durumu farkedememesi,farklı semptomlar olması,görme bozukluğunun tanısında ve tedavisinde gecikmeye neden olabilmektedir.Çalışmamızda ambliyopi için risk sınırı olarak kabul edilen refraksiyon değerlerinin üzerinde kusuru olan hastaların oranı %33.6 olarak bulundu.Bu nedenle bu yaş grubundaki çocukların pediatristler ve aile hekimleri tarafından şikayetleri olmasa bile göz hekime yönlendirilmesi önem taşımaktadır.