KTÜ TIP Fakültesi COVID-19 Polikliniğine Ayaktan Başvuran Semptomatik Hastaların Aşılanma Durumları, Bir Kesitsel Çalışma

Sevgi Pekşen, Yusuf Fikret Karateke, Elif Ateş

Anahtar Kelimeler: COVID-19, aşı, pandemi

Amaç:
2019 yılı son aylarında daha önce insanlarda görülmemiş olan yeni bir coronavirüs tespit edilmiştir. Oldukça hızlı yayılan ve kısa sürede pandemiye neden olan virüs SARS-CoV-2, yol açtığı hastalık tablosu COVID-19 hastalığı olarak adlandırılmıştır. COVID-19 hastalığına yönelik henüz yüzde yüz etkili bir antiviral tedavi bulunamamıştır. Tüm dünyada en umut verici yaklaşım olarak aşı uygulamaları görülmektedir.
Çalışmamızın amacı KTÜ Tıp Fakültesi COVID-19 polikliniğine ayaktan başvuran semptomatik hastaların aşılanma durumlarını ve COVID-19 PCR pozitifliği sıklığını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem:
KTÜ Tıp Fakültesi hastane bilgi sistemi kayıtlarından 13.09.2021 ile 29.09.2021 tarihleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi COVID-19 polikliniğine ayaktan başvuran semptomatik hastalardan aşılama bilgileri tam olan 459 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların COVID PCR sonuçlarına Halk Sağlığı Yönetimi Sisteminden erişildi. Veriler SPSS paket programı ile analiz edildi.

Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen hastaların (n=459) yaş ortancası 33,00'tü ( min:18, max:83). Katılımcıların % 50,1’i (n=230) erkek cinsiyete sahipti. Başvuru esnasında hastaların %3,5’ inin (n=16) son 180 gün içinde COVID-19 geçirme öyküsü mevcuttu. Hastaların %15,7’si (n=72) henüz hiçbir COVID-19 aşısı olmamıştı. Katılımcıların %22,7’sinde (n=104) PCR pozitifliği tespit edildi. Aşılanma durumu ile PCR pozitifliği olanlarla olmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,01). PCR pozitifliği en sık olarak %41,7 (n=30) ile aşısız grupta görüldü. En düşük sıklık %4,2 (n=2) ile 2 doz Sinovac+1 doz Biontech aşılı gruptaydı. En az bir aşılı hastalar (n=387) ile aşısız hastalar (n=72) karşılaştırıldığında PCR pozitiflik sıklığı sırasıyla %19,1 (n=74) ve %41,7 (n=30) idi ve bu fark anlamlıydı (p<0,01).

Sonuç:
Pandemide gelinen noktada COVID-19 hastalığına karşı hiçbir aşı %100 etkili olmadığı için tam aşılı bireylerde de hastalık görülmesi olasıdır. Bizim çalışmamızda da aşısız gruba göre daha az olmakla birlikte, eksik veya tam aşılı gruplarda değişen oranlarda COVID-19 PCR pozitifliği görüldü. Çalışma verilerimiz aşısız grubun COVID-19 enfeksiyonuna karşı daha savunmasız olduğunu doğrular nitelikteydi. Bu gruplarda aşı etkinliğini ve hastalık seyrini değerlendirebilmek adına daha geniş çaplı ve prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.