Enfeksiyöz Mononükleoz Olgu Sunumu

Tevhid Aydın

Anahtar Kelimeler: Lenfadenopati, Splenomegali, EBV

Giriş:
Epstein-Barr virüsü(EBV) bir herpes virüstür. EBV'nin neden olduğu klasik(tipik) enfeksiyöz mononükleoz, klinik olarak; boğaz ağrısı, ateş ve lenfadenopati, serolojik olarak; heterofil antikorların varlığı ile karakterize akut bir hastalıktır. Vakalarının çoğu, herhangi bir tedavi gerektirmeden 2-3 haftalık bir sürede kendiliğinden düzelmektedir. Bu olgudaki amacımız enfeksiyöz mononükleoz şüphesi olan hastalarda ayırıcı tanının tam yapılabilmesi için detaylı fizik muayenenin yapılmasının ve serolojik testlerin kullanımının önemini anlatmaktır.

Olgu:
Önceden bilinen bir hastalığı olmayan 3 yaşında erkek hasta 5 gündür olan boyunda şişlik, boyun hareketlerinde kısıtlılık, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü şikayetleri ile aile hekimliği polikliniğine başvurdu. Muayenede orofarenks hiperemik ve hipertrofik , biletaral servikal zincirde çok sayıda en büyüğü 1cm olan lenfadenopatiler saptandı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Yapılan Batın Ultrasonografi (Usg) ‘ sinde; Paraaortakaval alanda büyüğü 12x6mm boyutlu ekojen hilusları izlenen lenf nodları vardı, Dalak uzun aksı 12 cm olup yaşına göre normalden büyüktü. Parankimi heterojen ve mikronodüler görünümdeydi. Yapılan Servikal Usg’sinde bilateral servikal juguler zincirde büyüğü sağda 18x36mm, solda 14x22mm boyutlu ekojen hilusları izlenen ancak vaskülariteleri artmış çok sayıda lenfadenopatiler mevcuttu. Hastanın laboratuvar incelemelerinde Hb: 12.9 g/dL, BK: 16.500/mm3 , Plt: 363.000/mm3 . Periferik yaymada %32 lenfosit, %14 downey hücresi ve %10 monosit mevcuttu. Biyokimyasal incelemeler normaldi. periferik yaymanın Enfeksiyöz Mononükleoz(EMN) ile uyumlu olması, bilateral servikal LAP olması, adenoid dokuda belirgin hipertrofi nedeniyle bakılan EBV-VCA IgM (+), EBV-VCA IgG (+) bulunarak hastaya EMN tanısı konuldu. Antibiyotik tedavisi verilmedi. 2 hafta sonra kontrole çağırılan hastanın şikayetlerinin gerilediği, 6 ay sonra bakılan batın Usg’ sinde dalak büyüklüğünün yaşına göre normal büyüklükte olduğu görüldü

Sonuç:
Enfeksiyoz mononükleoz; ateş, tonsillit, lenfadenopati, organomegali, bisitopeni, makülopapüler döküntü gibi çok farklı klinik bulgularla karşımıza çıkabilir ve bizim olgumuzda olduğu gibi birçok viral yada bakteriyal enfeksiyon tablosuyla karışabilir.Her ne kadar kendini sınırlayan bir hastalık olsa da ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu yüzden ayırıcı tanıda akılda tutulmalı ve hasta bu açıdan takip edilmelidir.