Ruh sağlığı ve Telesağlık: COVID-19 için pilot çalışma

Halime Seda Küçükerdem, Özden Gökdemir

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: ruh sağlığı, COVID-19, birinci basamak, telesağlık

Amaç:
Teletıp, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının güvenliği için gelişen bir seçenektir. Sağlık çalışanlarının ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için sağlık politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yönergeler yalnızca sağlık çalışanlarının sağlığını değil değil hastaların ve dolayısıyla toplumun sağlığı için de önemlidir. Bu çalışmanın amacı, gelecekteki araştırmalar için yardımcı olabilmek için birinci basamak sağlık hizmetlerinde COVID-19 sırasında sağlık çalışanları için ruh sağlığı sorunlarının tele-sağlık araçları kullanılarak yönetilmesinin içeriğini ve sorunlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem:
Çalışma yöntemi olarak bibliyometrik yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem belirli bir dönemde belirli bir bölgede üretilmiş yayınların ve aralarındaki ilişkilerin sayısal olarak analiz edilmesidir. PubMed üzerinden yayınlanan derlemeler, “ruh sağlığı ve COVID-19 ve birinci basamak ve telesağlık ve inceleme” anahtar kelimeleri kullanılarak seçilmiştir. Ekim 2021’de; 2018'den 15.10.2021 tarihine kadar yapılan aramada; 32 yayın bulundu. Yayınlanan derlemelerin çoğu telesağlık aracılığıyla hastaların ruh sağlığının sağaltımı hakkındaydı; incelemelerin yalnızca üçü sağlık çalışanlarına ilişkin bilgi sunmaktaydı. Araştırmalardan ikisi “inceleme” olmadığı için çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular:
Telesağlık, sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği için gittikçe daha çok ilgi çeken bir yöntemdir. Etkili olabilmesi için uygun koşullara ve kanıta dayalı verilere gereksinim vardır. İncelemelere göre, uygun araçlar rahatlık ve mahremiyet (hasta/danışman ve hekim/sağlık çalışanı için), uygun ve sürdürülebilir teknoloji, etkili iletişim ve güvenlik (kişisel verilerin korunması için) elde etmek için olabilir.

Sonuç:
Aile hekimliği disiplininde ruh sağlığı sorunlarının yönetimi ve telesağlık ile ilgili araştırmalar giderek artmaktadır. Bununla birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinde telesağlığın ruh sağlığı üzerindeki etkinliğini deneyimlemek için daha fazla araştırmaya ve çözüm odaklı yapılanmaya ihtiyaç vardır.