Covıd-19 Hastalarında İnflamatuar Belirteçler İle Akut Böbrek Yetmezliği Gelişimi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Kohort Araştırması

Şeyma Şahin, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu

Anahtar Kelimeler: Covıd-19, İnflamatuar Belirteçler, Akut Böbrek Yetmezliği,

Amaç:
COVID-19 hastalığı temel olarak solunum yollarını tutsa da ekstra pulmoner tutuluma da neden olabilmektedir. Bu çalışmada COVID-19 hastalığı ile ilişkili inflamatuar ve biyokimyasal parametrelerle renal tutulum ve akut böbrek yetmezliği gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Bu çalışma SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM’da COVID-19 tanısı ile yatarak tedavi gören hastalarda yapılmış, retrospektif kohort tipi, tek merkezli bir çalışmadır. Çalışma için belirlenen süre içerisinde dahil etme kriterlerine uyan 229 hastaya ulaşılmıştır. Verilerin dağılımını bozan uç değerlerin araştırma kapsamından çıkarılması ile toplam 216 katılımcı ile analizler yapılmıştır.
Hastaların demografik bilgileri, KDIGO sınıflamasına göre ABY gelişip gelişmediği, RT-PCR sonuçları, ölçülen prokalsitonin, d-dimer, CRP, LDH, fibrinojen, ferritin ve hemogram parametreleri değerleri ile yoğun bakım ünitesine yatışı ve hastaneden çıkış durumları kaydedilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 23.0 programından yararlanılmıştır.

Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen 216 hastanın 95’i kadın, 121’i erkektir. Hastaların 70’i 65 yaş ve altında, 146’sı 66 yaş ve üzeridir. Hastaların 73’ünde akut böbrek yetmezliği bulunurken 143’ünde akut böbrek yetmezliği bulunmamaktadır. Hastaların 79’unda tedavi sürecinde yoğun bakım ihtiyacı gelişmiş, 137’sinde yoğun bakım ihtiyacı gelişmemiştir. 175 hasta tedavi süreci sonucunda taburcu olurken 41 hasta hayatını kaybetmiştir.

Sonuç:
Çalışmamızda akut böbrek yetmezliği gelişen COVID-19 hastalarında MPV, NLR, LDH, CRP, prokalsitonin, fibrinojen ve d-dimer değerleri ABY gelişmeyen gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. COVID-19’da akut böbrek yetmezliği gelişiminin mortaliteyle ilişkili olduğu da ortaya konmuştur. Hayatını kaybeden hastaların hayatta kalan hastalara göre daha yüksek NLR, ferritin, LDH ve CRP değerleri ile daha düşük trombosit ve lenfosit değerleri olduğu görülmüştür. Yoğun bakıma girme açısından bakıldığında ise nötrofil, MPV, NLR, LDH, ferritin yüksekliği ile lenfosit düşüklüğü yoğun bakıma girme açısından anlamlı bulunmuştur.
COVID-19 hastalarında akut böbrek yetmezliği gelişiminin MPV, NLR, LDH, CRP, d-dimer ve fibrinojen yüksekliği ile ilişkili olduğu tespit edilmiş olup COVID-19’da ABY gelişimini erken dönemde öngörmede bu parametrelerin kullanılabilineceği düşünülmüştür.