Covid-19 Polikliniğine Başvuran Yetişkin Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri

Cihad Gök, Süleyman Ersoy, Emin Pala

Amaç:
Bu çalışmada, Covid-19 polikliniğine başvuran yetişkin hastaların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirerek prognoza olan sonuçları ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya 1 Mayıs 2020 – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında T.C SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 polikliniğine başvuran 18 yaş ve üstü yetişkin hastalar dahil edilmiştir. Hastaların başvurularında bakılan WBC, Lenfosit, CRP, komorbid hastalıklar, sigara alışkanlıkları, RT-PCR sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların Toraks BT bulguları retrospektif olarak incelenip sınıflandırıldı. Hastanenin servis ve yoğun bakım ünitelerine yatışı yapılmış olan hastaların yatış gün sayıları kaydedildi. Veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak istatiksel açıdan analiz edildi.

Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen 629 hastanın yaş ortalaması 23.60 ± 1,36 yıl (min:22- maks:32) idi. RT-PCR (+) olan 186 erkek, 152 kadın hastaya karşın, RT-PCR (-) olan 141 erkek 132 kadın hasta vardı. BT tutulumu olanların ortalama yaş, CRP, WBC, lenfosit değerleri; olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda CRP değerleri arttıkça ve lenfosit değerleri azaldıkça YBÜ yatış süreleri uzamıştır.

Sonuç:
Covid-19 hastalarının prognozunu ve mortalitesini etkileyen faktörlerle ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Biz de çalışmamızda bu faktörlerin birbiri arasındaki ilişkiyi analiz ettik. Bu analizler sonucunda laboratuvar parametreleri ve BT tutulumunun prognoza etkili olduğunu teyit ettik