İ.K.Ç.Ü Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Asistan Hekimlerin Tıbbi Atık Bilgi-Tutum Düzeyinin Değerlendirilmesi

Berna Erdoğmus Mergen, Yılmaz Solak

Anahtar Kelimeler: tıbbi atık,

Amaç:
asistan hekimlerin, tıbbi atık yönetimi konusundaki bilgi-tutum düzeylerinin karşılaştırılması, çalışma bulgularına göre asistan eğitimine yönelik projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, İ.K.Ç.Ü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Haziran 2020 – 1 Aralık 2020 tarihleri arasında görevli 396 asistan hekimden dahil olma kriterlerini karşılayan 200 (hedef kitlenin %50.5’i) kişi ile yürütüldü. Araştırmacılarca oluşturulan sosyodemografik veri anketi ve tıbbi atık bilgi düzeyi Hasçuhadar ve arkadaşlarının anketi esas alınarak ve revize edilerek kullanılmıştır. Veriler SPSS 26.0 istatistik paket formunda Kolmogorov Smirnov testi, Ki–kare ve Kruskal Wallis testi, korelasyon analizinde Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. İstatiksel anlamlılık için p<0,05 değeri kabul edildi.

Bulgular:
Katılımcıların %51’i (n:102) kadın, %49’u (n:98) erkek olduğu; %67.5’inin (n=135) dahili bilimlerden, %28’inin (n=56) cerrahi bilimlerden ve %4.5’inin (n=9) temel bilimlerden olduğu; yaş ortalamasının 28.16 ± 2.3 yıl olduğu, %69’unun (n=138) 27-30 yaş grubu arasında, %21.5’inin (n=43) 23-26 yaş grubu arasında, %9.5’inin (n=19) 30 yaş üstü yaş grubunda olduğu; asistanlık süresinin ortalama olarak 22.98± 15.181 ay olduğu saptandı. Çalışmaya en fazla katılım gösteren anabilim dalı aile hekimliği, en az katılım gösteren anabilim dalı üroloji idi. Katılımcıların %22.5’i (n=45) aile hekimliği anabilim dalından, %1’i (n=2) üroloji anabilim dalından olduğu bulundu; %72’sinin (n=144) ailesinde sağlık çalışanı saptanmadı. %78.5’inin (n=157) il merkezindeki liselerden mezun olduğu; %74.5’inin (n=149) 30 puan ve üzeri aldığı; %96’sının (n=192) günlük yaşamlarında tıbbi atıkların atılmasına dikkat ettikleri; Tıbbi atıkların atılmasına dikkat etme durumu ile toplam puan grupları arasında anlamlı ilişkili saptandı. Yaşadıkları sorunlar %39.5 (n=79) işlerinin yoğunluğu, %24 (n=48) tıbbi atık poşetinin el altında olmamasıydı. Tıbbi atıkların atılmasında yaşanan sorunlar ile toplam puan grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Sonuç:
Asistan hekimler düzenli aralıklarda güncellenmiş tıbbi atık yönetimi ve kurallarıyla ilgili eğitilmelidir. Etkin bir tıbbi atık yönetimi ile atık miktarı ciddi boyutlarda azaltılabilir. Etkin bir atık yönetimi planı hazırlanması ve eğitim programlarının periyodik olarak devamı önemlidir.