Gated Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Saptanan İzole Diastolik Disfonksiyon Bulgularının Tam Kan İnflamasyon Parametreleri ile Korelasyonu

Hüseyi̇n Şan

Anahtar Kelimeler: Diastolik disfonksiyon, myokard perfüzyon sintigrafisi, monosit/lenfosit oranı, koroner arter hastalığı

Amaç:
Diastolik disfonksiyon bulgularının ciddi iskemik kalp hastalığının duyarlı ve erken bir göstergesi olduğu bilinmektedir. Miyokard perfüzyon sintigrafisi (gMPS) ile sol ventrikül perfüzyonu, sistolik ve diastolik fonksiyonları değerlendirilebilmektedir. Nötrofil/lenfosit (N/L) oranı tam kan sayımından kolayca elde edilebilebilen inflamasyon belirteci olup aterosklerotik koroner arter hastalığının (KAH) ciddiyeti ile ilişkilidir. Çalışmamızın amacı gMPS’de normal perfüzyon ve sistolik fonksiyonlara sahip olgularda diastolik fonksiyonların başta N/L oranı olmak üzere platelet/lenfosit (P/L), nötrofil/monosit (N/M), monosit/lenfosit (M/L) oranları ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:
KAH şüphesi ile gMPS tetkiki yapılan hastalar hastane arşivinden tarandı. gMPS’de normal perfüzyon ve sistolik fonksiyon gösteren ve son bir ay içerisinde yapılmış tam kan tetkiki olan 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların diastolik fonksiyon parametreleri QPS/QGS programı ile ve inflamasyon belirteçleri ise tam kan sonuçlarından hesap edildi. Veriler SPSS Statistics 26 programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin normal dağılıma uymaması nedeni ile diastolik disfonksiyonu olan ve olmayan grupların istatistiksel analizi Mann-Whitney U testi ile yapıldı. Gruplara ait verilerin korelasyon analizi Point biserial ve Spearman testleri ile yapıldı. M/L oranının gMPS’de saptanan diastolik disfonksiyonu ön görmedeki özellikleri ROC eğrisi analizi ile incelendi.

Bulgular:
Diastolik disfonksiyon olan ve olmayan gruplar arasında N/L (p:0.14), P/L (p:0.97) ve N/M (p:0.46) oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermezken, M/L oranında (p:0.017) istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. gMPS’de saptanan diastolik disfonksiyon ile N/L (p:0.34), P/L (p:0.46) ve N/M (p:0.26) oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmazken M/L (p:0.038, rpb:0.263) oranında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. ROC eğrisi analizi ile yapılan değerlendirmede; M/L oranı için alınan 1.69 kesme değerinin, gMPS’de saptanan diastolik disfonksiyonu ön görmede sensitivitesi %73.3, spesifitesi %54.5 olarak saptandı (p=0.018, AUC:0.674, %95 GA:0.54-0.80).

Sonuç:
Sol ventrikül izole diastolik disfonksiyonu KAH'nın erken döneminde izlenebilmektedir. gMPS’de saptanan izole diastolik disfonksiyon ile M/L oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmış olup tam kan sayımından kolayca hesaplanabilen M/L oranının izole diastolik disfonksiyonu öngörmede tanısal değeri olduğu dikkati çekmiştir.