Birinci basamakta obezite takibinde insülin direncini belirleyebilmek için Trigliserid/HDL oranını kullanabilir miyiz?

Zerrin Gamsızkan, Attila Önmez, Gökhan Erdemir, Safa Ünal

Anahtar Kelimeler: Obezite, İnsülin direnci, HOMA-IR, Tg/HDL

Amaç:
Obez hastalar, BMI (Body Mass Index) ve çeşitli antropometrik ölçümlerinin yanı sıra, periyodik aralıklarla yapılan bazı laboratuar tetkikleri ile takip edilir. İnsülin direnci de, bu tetkikler arasında kullanılan bir parametredir. İnsülin direncini belirlemek için açlık insülinini belirlemek gerekmektedir. Fakat insülin direnci birinci basamakta bakılabilen bir tetkik değildir. İnsülin direncini daha kolay ve pratik belirleyebilen parametrelere ihtiyaç vardır. Çalışmamızın amacı, Düzce Üniversitesi Hastanesi Aile hekimliği obezite polikliniğine başvuran hasta popülasyonumuzda Trigliserid/HDL oranı (Tg/HDL) ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:
Retrospektif tipteki bu çalışmamızda Üniversitesi hastanemizin Aile Hekimliği Obezite Polikliniğine Nisan 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında kilo verme isteği ve /veya sağlıklı yaşam önerileri talebi ile başvuran hastaların laboratuar verileri incelenmiştir.

Bulgular:
Çalışmamıza dahil edilen 512 hastanın %66,40 (n=340)’ı kadın, %33,59 (n=172)’si erkekti. BMI lerine göre gruplandırılan hastalarda rutin tetkiklerinden yapılan incelemeye göre; AST, ALT, Total kolesterol, HDL, LDL, TG, HOMA-IR, İnsülin ve TG/HDL oranı gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edildi. İnsülin direnci olan ve olmayan hastalar arasında Tg/HDL parametresinin ROC analizinde cut-off değeri, %66 duyarlılık ve %55 özgüllük ile 2,29 olarak saptanmıştır (AUC: 0.634, P: 0.001). Tg/HDL ile HOMA-IR nin spearman’s korelasyon analizinde iki parametrenin de istatistiksel olarak anlamlı korelasyonu olduğu görüldü (r: 0.248; p:0.000).

Sonuç:
Çalışmamızın sonuçlarında tespit edilen yüksek Tg/HDL oranı ve HOMA-IR arasındaki anlamlı ilişki, obez hastalarda insülin direncini değerlendirmek için Tg/HDL oranının pratik bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.