Covid-19 Pandemisinin Demans Hastalarının Uyku Kalitesi ve Depresyon Durumları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

İzzet Fidancı, Duygu Yengil Taci, Duygu Ayhan Başer, Hilal Aksoy, Mustafa Cankurtaran

Anahtar Kelimeler: COVID-19, demans, depresyon, uyku kalitesi, geriatri

Amaç:
Bu çalışmada Covid-19 pandemisi sırasında demans hastalarının uyku kalitesi ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Polikliniklerimize başvuran/başvurmuş olan Demans tanılı 65 yaş ve üstündeki hastalara ya da hasta yakınlarından ulaşılabilenlere ve araştırmamıza katılmayı kabul edenlere; Sosyodemografik bilgiler, “Cornell Demansta Depresyon Ölçeği’ ve “Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi” nden oluşan anket uygulanmıştır.

Bulgular:
Katılımcıların 64’ü (%43,5) erkek, 83’ü (%56,5) kadın idi.. Katılımcıların %68,7’sinin uyku kalitesi kötü, %31,3’ünün uyku kalitesinin iyi olduğu hesaplanmıştır. Katılımcıların %76,2’si depresyonu düşündürmekte, %2,8’i depresyonu düşündürmemektedir. Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi puanı ve Cornell Demansta Depresyon Ölçeği Puanı öğrenim durumu, meslek ve cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.

Sonuç:
Pandemi dönemi gibi davranış değişiklikleri ve yaşam tarzı değişikliklerine neden olabilen dönemlerde demans gibi özellikli hastalıklı grupların depresyon durumu ve uyku kalitelerinin değişimlerinin en aza indirilmesi için çalışılmalı, gerekirse kontrol muayenesi zaman aralıkları azaltılması yoluna gidilmelidir.