COVID- 19 Nedeniyle Hastanede Yatarak Tedavi Gören Hastalar ile Diğer Nedenlerle Yatan Hastaların Hastane Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması

Mustafa Balcı, Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hastane anksiyete, Depresyon

Amaç:
COVID-19 pandemi döneminde toplumda anksiyete ve depresyon düzeyi artmıştır. COVID-19’dan en çok etkilenen grup hastalığa yakalanıp yataklı servislerde ve yoğun bakımlarda tedavi gören hastalar olmuştur. Bu çalışmada COVID-19 nedeniyle hastanede yatan hastalar ile diğer nedenlerle yatan hastaların hastane anksiyete ve depresyon düzeylerini ölçerek, anksiyete ve depresyon düzeylerine etkili olan faktörlerin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:
Bu çalışma Konya Meram Devlet Hastanesi COVID-19 servisinde yatan 145 hasta ve S.B.Ü. Konya Şehir Hastanesi göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları servislerinde yatan 146 hasta alınarak toplam 291 gönüllü hasta ile tamamlandı. 18-75 yaş arası hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunun yaş aralığı benzerdi. Katılımcılara sosyodemografik bilgi formu ile Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) doldurtuldu. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanıldı.

Bulgular:
Çalışmamaya alınan hastaların yaş ortanca değeri COVID-19 grubunda 61 (28-75), kontrol grubunda ise 64 (21-75) bulundu. COVID-19 grubunda kadınlar %47,6 (n=69), erkekler %52,4 (n=76), kontrol grubunda kadınlar %49,3 (n=72), erkekler %50,7 (n=74) oranındaydı. COVID-19 ve kontrol grubu yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi (BKİ), ve medeni durum yönünden benzerdi. Çalışma sonucumuza göre COVID-19 grubunda hastane anksiyete düzeyi (p<0,001) ve depresyon düzeyi (p<0,001) daha yüksek bulundu. HADS puanına göre COVID-19 grubunda %12,4, kontrol grubunda %2,1 oranında yüksek anksiyete tespit edildi (p=0,001). COVID-19 grubunda %35,2 oranında, kontrol grubunda ise %8,9 oranında depresyon tespit edildi (p<0,001). Hastaların BKİ'leri arttıkça depresyon düzeyleri de artmaktaydı (p=0,006). Anksiyete puanları ile depresyon puanları arasında pozitif yönde korelasyon olduğu tespit edildi (p<0,001).

Sonuç:
COVID-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören hastaların anksiyete ve depresyonu, kontrol grubundaki hastalardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Özellikle de, bu hastalık nedeniyle yakını vefat eden hastaların anksiyete ve depresyon sıklığının çok yüksek olduğu görülmüştür. Bu hastaların tedavisinde medikal tedavinin yanısıra, psikososyal destek de dahil olmak üzere bütüncül yaklaşım önemlidir.