Bilimsel Program

09:00
Aile Hekimliği Uygulamasında Demans Hastası Değerlendirme Kursu
Yer: A Salonu

Kurs 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Kursa katılmak için ayrıca kayıt olmanız gerekmektedir. 
Kursa gitmek için lütfen tıklayınız.

 • Doç. Dr. Nil Tekin (Düzenleyen)
10:00
Sözel Bildiriler 1
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Zuhal Aydan Sağlam (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Hüseyin Balcıoğlu (Oturum Başkanı)
 • Covıd-19 Pandemisinde Türkiyede Yaygın Anksiyeteye Bozukluğuna Yönelik Google Trends Aramaları - Ömer Faruk Erkan
 • ICECAP-O Kapasite Ölçeğinin [Icepop Capability Measure For Older People (ICECAP-O)] Türkçe’ye Uyarlanması Ve Sağlık Kurumuna Başvuran Yaşlılarda Geçerlik- Güvenilirlik Çalışması - Aylin Baydar Artantaş
 • Aile Hekimliği Asistanlarının Yaşlılara Karşı Tutumları Ve Etkileyen Faktörler - Nur Ece Öztaş Şükür
 • Obezite Hastalarında Metabolik Sendrom ile Serum Kalsiyum Düzeyleri İlişkisi - Aysima Bulca Acar
 • Covid-19 Pandemisinin Kronik Hastalıkları Olan Hastaların Rutin Takipleri Üzerine Etkisi - Osman Demi̇r
 • Birinci Basamakta Reçetesiz İlaç Kullanımı Ve Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesi - Erhan İlhan
 • Aile Hekimliği Asistanlarının Hastalık Oluşturabilen Çevresel Risk Faktörleri Konusundaki Duyarlılıkları - Nafiye Merve Yılmaz
 • Aile İçi Şiddete İlişkin Raporların Değerlendirilmesi - Özden Gökdemir
 • Çevrim İçi Temel Tıp Eğitiminin Örgün Uygulama ile Karşılaştırılması - Fethi Sada Zekey
Sözel Bildiriler 2
Yer: C Salonu
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Funda Yıldırım Baş (Oturum Başkanı)
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde Sigara Kullanımı İle Depresyon Semptomatoloji Durumlarının Değerlendirilmesi - Bahar Ürün Ünal
 • Covıd-19 Pandemisinde Türkiyede Depresyona Yönelik Google Trends Aramaları - Ömer Faruk Erkan
 • Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Kadınların Danışmanlık Sonrası Kontraseptif Yöntem Tercihleri - Şule Yıldırım Köpük
 • Beyaz Yakalılarda Beslenme Tutumlarının Mesleki Yaşam Kalite Düzeylerine Etkisi - Burcu Korkut
 • Covid-19 Pandemi Döneminde Bireylerin Ruhsal Durumları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşam Kalitelerine Etkisi - Fatma Şahinbaş
 • Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi - Salih Metin
 • Evde Bakım Alan Kanser Hastalarında Homosistein Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Mahcube Çubukçu
 • Aile hekimlerinin çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonu konusundaki farkındalık düzeyi - Emi̇ne Gülşah Özdemi̇r
 • Hipertansif Bireylerde İzometrik El Yayı Egzersizi Yararlı mı? - Ferda Kaya Zaman
 • Metabolik Olarak Sağlıklı Olan Ve Metabolik Olarak Sağlıklı Olmayan Obez Bireylerde Vücut Kompozisyonu Ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri - Songül Koçman
11:40
Ara
12:00
Sözel bildiriler 3
Yer: B Salonu
 • Doç. Dr. Hülya Parıldar (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Elif Deniz Şafak (Oturum Başkanı)
 • Klinik ve temel bilim dergilerinde Covid-19 yayınları ve kaçırılan fırsatlar - Ecem Değer
 • Sağlık Çalışanlarının Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi - Özge Uçman
 • Alerjik Rinitli Hastalarda Hastalık Aktivitesi ve Alerjen Duyarlılığının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi - Emre Emre
 • Samsun İlindeki Aile Hekimlerinin Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları - Merve Dağcı
 • COVID 19 Pandemisinin Bir Aile Sağlığı Merkezi Başvurularına Etkisi - Duygu Ayhan Başer
 • 18 Yaş Ve Üzeri Kişilerde Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumu - Gülseren Pamuk
 • Damar Hastalıklarıyla Beslenme ve Yaşam Tarzının Karşılaştırılması; Yozgat Örneği - Fethi Sada Zekey
 • HbA1C Değeri İle Nötrofil/Lenfoist ve Platelet/Lenfosit Oranlarının İlişkisi - Elif Erdoğdu Ceylan
 • Ruhlarda Nasıl Havalar Cennetten Bir Köşe Yozgatımda? - Fethi Sada Zekey
 • Covid-19 pandemisi, bir eğitim aile sağlığı merkezinde poliklinik hizmetlerindeki tanı gruplarını nasıl etkiledi? - Fatih Akın
Sözel bildiriler 4
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Oktay Sarı (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Sebahat Gücük (Oturum Başkanı)
 • Morfolojik ve Fonksiyonel Kardiyak Görüntülerin Korelasyonu; Miyokard Perfüzyon SPECT ve BT Anjiyografi Füzyonu - Hüseyi̇n Şan
 • Ankara İlinde Çalışan Aile Hekimlerinde Subakut Tiroidit Farkındalığı: Kesitsel, Tanımlayıcı Bir Saha Çalışması - Sema Göksu
 • Sigaranın Psikolojik Bağımlılığını Değerlendirme Ölçeğinin (SPBDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi - Mert Bardakcı
 • Hafif düzeyli uyku apne sendromunda karotis intima- media kalınlığının değerlendirilmesi - Göksel Güz
 • Hekimlerimizin Modern Tıp ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Düşüncelerini Değerlendirme - Huriye Kete
 • Çocuklarda Rezilyans - Aslı Azakoğlu
 • Kolorektal kanserli hastaların demografik özelliklerinin morbidite ve mortalite ile ilişkisinin değerlenrilmesi - Nihal Çetin
 • Mesane Kanseri Olgularının, Covid 19 Pandemisi Öncesi-Sonrası Klinik-Patolojik Karşılaştırılması - Cuma Aytekin
 • Covid-19 Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Farkındalık ve Solunum Egzersizlerine Uyum Düzeyi - Sıdıka Büyükvural Şen
13:40
Ara
14:00
Sözel bildiriler 5
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Yeşim Uncu (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Onur Öztürk (Oturum Başkanı)
 • Sosyal Hayatta COVID-19 Enfeksiyonundan Korunma Davranışları: Aile Hekimliği Polikliniğinde Kesitsel Bir Çalışma - Güler Gizem Ölmez
 • Efor Testine Aşırı Kan Basıncı Yanıtının Monosit/HDL ve Tam Kan Sayımı İnflamatuvar Parametreleri ile İlişkisi - Ferit Böyük
 • Covid-19 Aşı Polikliniğine Başvuran Bireylerin Erişkin Aşıları Olma Düzeyi Ve Aşılamayı Etkileyen Faktörlerin Pandemi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi - Ebru Şahin
 • Aile Hekimliği Asistanlarının Covid-19 Pandemisi Döneminde İnfluenza, Pnömokok Ve Covid-19 Aşıları Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Hasan Yağmur
 • Doktorların Vitamin Reçeteleme Durumlarının Değerlendirilmesi - Trakya Üniversitesi Örneği - Burcu Güney
 • Kadın Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Bunu Etkileyen Faktörler - Saliha Kılıç Çüçen
 • Aile Hekimlerinin Çalışma Şartları Ve Mesleki Faaliyetlerine İlişkin Yargıtay Kararlarının Retrospektif Analizi - Neziha Gökkaya
 • Evde Sağlık Hizmetlerine Kayıtlı Hastaların İnformal Primer Bakım Verenlerinin Bakım Yükü Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri - İbrahim Yurtseven
 • Vareniklin, Nikotin Replasmanı ve Akupunkturun Sigara Bırakmaya Etkisi - Habibe İnci
 • Pandemi Servisinde Takip Ettiğimiz Covid-19 Tanılı Hastaların Kronik Hastalık Ve İlaç Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi - Hüseyin Çetin
 • Aile Sağlığı Merkezinde değerlendirilen yaşlılarda on yıllık takip sürecinde düşme için risk faktörleri - Velittin Selçuk Engin
Sözel Bildiriler 6
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Duygu İlke Yıldırım (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Esra Meltem Koç (Oturum Başkanı)
 • Aterojenik Plazma İndeksinin (AIP) İnsülin Direnci ile Korelatif Analizi - Hüseyi̇n Dağ
 • Septorinoplasti Operasyonu Olacak Hastalarında Özgüven Ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi - Şeyma Enise Baki
 • Obezite ve metabolik sendromda endotel fonksiyonlarının araştırılması - Göksel Güz
 • Hafif Hipotermik Ve Orta Hipotermik Ekstrakorporeal Dolaşımın Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisi - Ferit Böyük
 • Gated Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Saptanan İzole Diastolik Disfonksiyon Bulgularının Tam Kan İnflamasyon Parametreleri ile Korelasyonu - Hüseyi̇n Şan
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Kullanım, Tutum ve Bilgi Düzeyleri - Celal Kuş
 • İlkokul Çağındaki Çocuklarda Refraksiyon Kusurlarının Dağılımı - Meryem Güler Alış
 • Okullarda Florürlü Vernik Uygulamasının Diş Sağlığı Tarama Sonuçları İle Değerlendirilmesi - Hümeyra Aslaner
 • Antenatal İzlem İçin Başvuran Son Trimester Gebelerde Uyku Kalitesi Ve Etki Eden Faktörler - Elif Kul
 • İ.K.Ç.Ü Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Asistan Hekimlerin Tıbbi Atık Bilgi-Tutum Düzeyinin Değerlendirilmesi - Berna Erdoğmus Mergen
15:50
Ara
16:00
Açılış Töreni
Yer: A Salonu
 • Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
 • Prof. Dr. Serdar Öztora
 • Prof. Dr. Esra Saatçı
 • Prof Dr Shlomo Vinker
 • Uzm. Dr. Muhammet Çömçe
16:30
Bizi neler bekliyor, biz ne bekliyoruz?
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu (Oturum Başkanı)
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) - Prof. Dr. Esra Saatçı (Konuşmacı)
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) - Prof. Dr. Meltem Taşbakan (Konuşmacı)
 • Türk Toraks Derneği - Prof. Dr. Oya İtil (Konuşmacı)
 • Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu (ASEF) - Ebe Pervin Çeltiklioğlu (Konuşmacı)
19:15
Günün Kapanışı
09:00
Yeni normal nedir, ne değildir ?
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Serdar Öztora (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülsen Ceyhun Peker (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu (Konuşmacı)
09:50
Ara
10:00
Ne oldu?
Yer: A Salonu
 • Doç. Dr. Emine Zeynep Tuzcular Vural (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Pamuk (Oturum Başkanı)
 • Pandemide kronik hastalarımıza ne oldu? - Prof. Dr. Yeltekin Demirel (Konuşmacı)
 • Pandemide Ne Oldu? : Gebe ve sağlam çocuk izlemleri ne durumda? - Halil Volkan Tekayak
Pandemide özel gruplar nasıl etkilendi?
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Kamile Marakoğlu (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emin Pala (Oturum Başkanı)
 • Evde sağlık hastalarının durumu - Doç. Dr. Erdinç Yavuz (Konuşmacı)
 • Pandemide Özel Gruplar Nasıl Etkilendi?​ Yaşlılarımızın Durumu - Hilal Özkaya
Sözel Bildiriler 7
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Melahat Akdeniz (Oturum Başkanı)
 • Doktorların Kardiyopulmoner Resusitasyon Konusundaki Tutum Ve Bilgi Düzeyi İle Tıbbi Hatalarda Tutumu Arasındaki İlişki - Özge Uçman
 • Gebelerin COVID-19 aşısı ile aşılanma durumları: Samsun örneği - Bahadır Yazıcıoğlu
 • Normal Kilolu Bireylerde Abdominal Obezite Görülme Sıklığı - Fatma Eşbah
 • Covıd-19 Hastalarında Hemogram Parametreleri İle Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki - Tuğçe Yenigün
 • 18-49 Yaş Arası Lohusaların Ruhsal Durumlarının Emzirme Tutumuna Etkisi - Duygu İlke Yıldırım
10:50
Ara
11:00
Pandemide ruh sağlığımız ne durumda?
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Alis Özçakır (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Basri Furkan Dağcıoğlu (Oturum Başkanı)
 • Salgın ve Toplum Ruh Sağlığı - Koray Başar
 • Sağlık çalışanının sağlığı - Prof. Dr. Yasemin Çayır (Konuşmacı)
Aile hekimliği eğitimi ne durumda ?
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Nazan Karaoğlu (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Güldal İzbırak (Oturum Başkanı)
 • Mezuniyet öncesi eğitimde birinci basamağın önemi - Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir (Konuşmacı)
 • Mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitimi - Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Konuşmacı)
Sözel Bildiriler 8
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Özlem Ciğerli (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Elif Ateş (Oturum Başkanı)
 • Isparta İlindeki Evlilik Öncesi Tarama Sonuçlarının Analizi ve Talasemi Taşıyıcılığı Prevalansının Belirlenmesi - Şerife Ünver
 • Gebelikte Hipertansif Bozukluklarının Gebelik Sonuçları İle İlişkisi - Cuma Taşin
 • Farklı Branş Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlığı Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Zeynep Yılmaz
 • Ailelerinde Hipertansiyon Hastası Olan Kişilerde Hipertansiyon Gelişiminin Önlenmesiyle İlgili Tutumlar: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması - Zühal Albayrak
 • Emzirme Sürecinde Babaların Desteğinin Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliğine Ve Emzirme Motivasyonuna Etkisi - Özlem Yılmaz
11:50
Ara
12:00
Covid-19 aşılamasında güncel durum
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Meltem Taşbakan (Konuşmacı)
 • Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu (Konuşmacı)
Asistan gözünden pandemi döneminde aile hekimliği eğitimi
Yer: B Salonu
 • Asistan Gözünden Pandemi Döneminde Aile Hekimliği Eğitimi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği - Kemal Kurun
 • Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yücel Uysal (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Hakan Mut (Oturum Başkanı)
 • Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde durum - Arş. Gör. Dr. Merve Tuncer (Konuşmacı)
 • Üniversite Anabilim Dallarında durum - Arş. Gör. Dr. Kemal Kurun (Konuşmacı)
Sözel bildiriler 9
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Mahcube Çubukçu (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. İrfan Şencan (Oturum Başkanı)
 • İnaktif Covid-19 Aşısı Sonrası İstenmeyen Etki Durumlarının Değerlendirilmesi - Zeynep Aşik
 • Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopoz Bilgi/Farkındalık Düzeyleri ve Menopoza Yönelik Tutumları - Nur Demirbaş
 • Genç Yaşlı Ve İleri Yaşlı Hipertansif Hastalara Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Yazılmış Olan Reçetelerin Karşılaştırılması - Selcan Tülü
 • Mental Health of Turkish Medical Students During the COVID-19 Pandemic - Nur Ece Öztaş Şükür
 • Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastalarda COVİD-19 Kaygı Düzeyi - Sibel Baktır Altuntaş
12:50
Ara
13:00
Uydu Sempozyumu: Meningokok ACWY’ye karşı Nimenrix ile Erken Koruma
Yer: A Salonu

Pfizer'in koşulsuz katkılarıyla... 

 • Doç. Dr. Memet Taşkın Egici (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. İlker Devrim (Konuşmacı)
13:50
Ara
14:00
Birinci basamakta kronik hastalıklara yaklaşım 1
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Mustafa Çelik (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Canan Tuz (Oturum Başkanı)
 • Tip 2 diyabetli hastaya birinci basamakta tedavi yaklaşımı - Prof. Dr. Pinar Topsever (Konuşmacı)
 • Güncel Kılavuzlar Işığında Hipertansif Hastaya Yaklaşım - Cüneyt Ardıç
TAHUD ve WONCA İlişkisi
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Erdem Birgül (Konuşmacı)
 • Prof. Dr. Mehmet Ungan (Konuşmacı)
Sözel Bildiriler 10
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Aslı Pan Korur (Oturum Başkanı)
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde Kronik Hastalığı Bulunan Erişkinlerin Sağlık Anksiyetesi İle Kronik Hastalıklara Uyum Durumlarının İlişkisi - Esra Nur Erbaş
 • KTÜ TIP Fakültesi COVID-19 Polikliniğine Ayaktan Başvuran Semptomatik Hastaların Aşılanma Durumları, Bir Kesitsel Çalışma - Sevgi Pekşen
 • Bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Bölümlerine Yeni Başlayan Öğrencilerin Ruh Sağlığını Etkileyen faktörler - M.çiğdem Apaydın Kaya
 • Kanser Hastalarında Benlik Saygısı, Başa Çıkma Tutumları Ve Sosyodemografik Özelliklerin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi - Yağmur Hatice Kılıç
 • Covid-19 Pandemisi Döneminde, Birinci Basamak Uygulamalarında Bakım Kalitesi Ve Hasta Güvenliği - Pemra Cöbek Ünalan
14:50
Ara
15:00
Birinci basamakta kronik hastalıklara yaklaşım 2
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Ertan Mert (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Döner Güner (Oturum Başkanı)
 • KOAH hastasına güncel yaklaşım - Doç. Dr. Umut Gök Balcı (Konuşmacı)
 • Birinci Basamakta Tiroid Hastalıklarına Yaklaşım - Dursun Çadırcı
EGPRN ve EURIPA
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan (Konuşmacı)
 • Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu (Konuşmacı)
Sözel Bildiriler 11
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Kenan Taştan (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Raziye Şule (Sürmelibey) Gümüştakım (Oturum Başkanı)
 • Kadın Sağlık Çalışanlarının, Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Ayça Dağdelen
 • Evde sağlık hizmeti alan demanslı hastalara bakım verenlerin bakım yükü ve tükenmişlik düzeyinin değerlendirilmesi - Nur Şimşek Yurt
 • Covid-19 Polikliniğine Başvuran Yetişkin Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri - Emin Pala
 • COVID-19 Pandemi Sürecinde Emziren Annelerin Hastalık Hakkında Bilgi Düzeyinin Kaygı Düzeyine Etkisi - Selda Tekiner
 • Ruh sağlığı ve Telesağlık: COVID-19 için pilot çalışma - Halime Seda Küçükerdem
15:50
Ara
16:00
Dünyamızda neler oluyor ?
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Serpil Demirağ (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer (Oturum Başkanı)
 • Göçler ve sonuçları - Memet Taşkın Egici
 • İklim Değişikliği ve Afetler ile mücadelede bir öneri: "Yeni Nesil Anadolu Darüşşifaları; Afetlere Dirençli Aile Sağlığı Merkezleri" - Tarık Eren Yılmaz
EURACT ve EUROPREV
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Dilek Toprak (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Konuşmacı)
 • Prof. Dr. Serdar Öztora (Konuşmacı)
Sözel Bildiriler 12
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Aylin Baydar Artantaş (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Engin Burak Selçuk (Oturum Başkanı)
 • Proton Pompa İnhibitörü Kullanan Hastaların Bu İlaçlar Hakkındaki Bilgi Düzeyi Ve Tutumları İle Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Esra Coşar Çobanlar
 • Aile Hekimlerinin Sağlam Çocuk İzlemleri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Büşra Karabekiroğlu
 • Covıd-19 Hastalığında Klinik Seyri Etkileyen Parametreler - Raziye Şule Gümüştakım
 • Türkiye’deki Hipertansiyon Hastalarında Kardiyovasküler Hastalık Risk Algıları Ve Sağlıklı Yaşama Yönelik Tutumları - Gamze Çataldeğirmen
 • Birinci basamakta obezite takibinde insülin direncini belirleyebilmek için Trigliserid/HDL oranını kullanabilir miyiz? - Safa Ünal
16:50
Ara
17:00
Bütünsel bakışla kaliteli yaşam
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Uğur Bilge (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selda Tekiner (Oturum Başkanı)
 • Bütünsel Bakışla Kaliteli Yaşam - Ayşe Gülsen Ceyhun Peker
EQUiP ve VdGM
Yer: B Salonu
 • Uzm. Dr. Berk Geroğlu (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Konuşmacı)
 • Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak (Konuşmacı)
Sözel Bildiriler 13
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Ahmet Keskin (Oturum Başkanı)
 • Aşının COVID-19 Enfeksiyonunun Oluşturduğu Korku ve Psikolojik Sağlamlılığa Karşı Etkinliği - Bahar Ürün Ünal
 • Covid-19 Pandemisinin Demans Hastalarının Uyku Kalitesi ve Depresyon Durumları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - İzzet Fidancı
 • Covid-19 Pandemisinde Türkiyede Diyete Yönelik Google Trends Aramaları - Güler Gizem Ölmez
 • Türk Toplumunda Nutcracker Fenomeni İnsidansı - Halil Boz
 • Dil Gelişim Geriliği Olan Çocukların Demografik, Klinik Özellikleri Ve Denver II Gelişim Testi İle Değerlendirilmesi - Esra Sarıgeçili
 • Üniversite Öğrencilerinde Egzersizde Benlik Sunumu Ve Etkileyen Faktörler - Ömer Okan Alparslan
 • Bir Aile Hekimliği Birimine Kayıtlı Yaşlı Bireylerin Yaşlı İstismarı Açısından Değerlendirilmesi - Funda Gökgöz Durmaz
17:50
Günün kapanışı
18:00
Sessiz Sinema

"Kuşak çatışması: MYK vs VdGM"

09:00
Toplumsal bağışıklık ve karşısındaki engeller
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. İftahar Köksal (Konuşmacı)
09:50
Ara
10:00
Erişkin sağlığında koruyucu hekimlik
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Serdar Öztora (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Celal Kuş (Oturum Başkanı)
 • Erişkinlerde koruyucu sağlık hizmetleri - Prof. Dr. Seçil Günher Arıca (Konuşmacı)
 • Yüksek riskli bireylerde aşılama - Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk (Konuşmacı)
Dezenformasyon / misenformasyon
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. İrep Karataş Eray (Oturum Başkanı)
 • Sağlık okur yazarlığı - Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici (Konuşmacı)
 • Aşı karşıtlığı ve antisosyal medya - Prof. Dr. Ersin Akpınar (Konuşmacı)
Sözel bildiriler 14
Yer: C Salonu
 • Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Didem Kafadar (Oturum Başkanı)
 • Pandemi sürecinde COVID-19 korkusu ile beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması - Muhammed Fatih Baran
 • Tip2 Diyabet Hastalarında Hastalık Ve İleri Glikasyon Son Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi - Buğu Usanma Koban
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tüberküloz Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri - Seher Karahan
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Ebeveynlerin HPV Aşısı İle İlgili Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Nurçiçek Mutlu
 • Nozokomiyal Bakteriyemilerde Çeşitli Risk Faktörlerinin Antibiyotik Direnci Gelişimine Katkısı - Hande Berk Cam
10:50
Ara
11:00
Aile Hekimliğinde bütüncül risk yönetimi
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Tuncay Müge Alvur (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Işık Gönenç (Oturum Başkanı)
 • Kardiyovasküler risk yönetimi - Prof. Dr. Okcan Basat (Konuşmacı)
 • Metabolik risk yönetimi - Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer (Konuşmacı)
Erişkin aşılamada durum ne?
Yer: B Salonu
 • Prof. Dr. Zuhal Aydan Sağlam (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Ali Ramazan Benli (Oturum Başkanı)
 • Pnömokok - Prof. Dr. Oğuz Kılınç (Konuşmacı)
 • İnfluenza - Uzm. Dr. Selda Handan Karahan Saper (Konuşmacı)
Sözel Bildiriler 15
Yer: C Salonu
 • Doç. Dr. İsmail Arslan (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk (Oturum Başkanı)
 • COVID- 19 Nedeniyle Hastanede Yatarak Tedavi Gören Hastalar ile Diğer Nedenlerle Yatan Hastaların Hastane Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması - Selma Pekgör
 • Ötiroid Hasta Popülasyonunda Sigara Kullanımının TSH Üzerine Etkisi - Yıldız Kayalı
 • Sigara Bıraktırma Polikliniğine Başvuran Hastaların Bağımlılık Düzeyi İle Hemogram Parametreleri Arasındaki İlişki - İmran Şahi̇n Düz
 • Covıd-19 Hastalarında İnflamatuar Belirteçler İle Akut Böbrek Yetmezliği Gelişimi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Kohort Araştırması - Şeyma Şahin
 • Ebeveyn Stres Düzeyi İle Okul Öncesi Çocukların Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişki - Hatice Ela Çakmak Şakiroğlu
 • Demans Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması - Hüseyin Elbi
11:50
Ara
12:00
Çocuk sağlığına güncel bakış
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. İsmet Tamer (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökçe İşcan (Oturum Başkanı)
 • Otizm Spektrum Bozukluğu - Serhat Nasıroğlu
 • Covıd -19 Pandemisinde Çocuklar Ve Gençler - Füsun Şener
Predatör dergiler nelerdir, nerede bulunurlar?
Yer: B Salonu
 • Doç. Dr. Ümit Aydoğan (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan (Oturum Başkanı)
 • Predatör vs paralı dergiler - Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin (Konuşmacı)
 • Paralı yayıncılığın akademik yaşama yansımaları - Prof. Dr. Arzu Uzuner (Konuşmacı)
Akılcı ilaç kullanımı
Yer: C Salonu
 • Prof. Dr. Turan Set (Oturum Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç (Oturum Başkanı)
 • Akılcı İlaç Kullanımı - Raziye Şule (Sürmelibey) Gümüştakım
12:50
Ara
13:00
Uydu Sempozyumu: Okul Öncesi Dönemde Astım Tanısı ve Yönetimi Nasıl Olmalı?
Yer: A Salonu

Astra Zeneca'nın koşulsuz katkıları ile...

 • Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz (Oturum Başkanı)
 • Doç. Dr. Erdinç Yavuz (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Bülent Karadağ (Konuşmacı)
13:50
Ara
14:00
Aile hekimliği ve yapay zeka
Yer: A Salonu
 • Uzm. Dr. Erdem Birgül (Oturum Başkanı)
 • Aile Hekimliği ve Yapay Zeka - Mehmet Ungan
14:50
Ara
15:00
Aile Hekimliği mevzuatında neler oluyor?
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Ersin Akpınar (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Muhammet Çömçe (Konuşmacı)
 • Avukat Halil Şen (Konuşmacı)
 • Avukat Abdullah Hızal (Konuşmacı)
17:00
Kapanış oturumu
Yer: A Salonu
 • Prof. Dr. Esra Saatçı
 • Prof. Dr. Serdar Öztora
 • Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
18:00
Konser

"Aile Hekimleri söylüyor"

09:00
Vasco da Gama Türkiye - 1
Yer: A Salonu
 • Uzm. Dr. Süheyla Atalay Kahraman (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Rabia Eroğlu Kılaç (Oturum Başkanı)
 • Türkiye'de Geçmişten Günümüze Aşı Tereddüdü ve Covid-19 Pandemisine Yansımaları - İkbal Hümay Arman
 • Covid-19 Pandemisi Sürecinde Erişkin Bağışıklamada Ne Durumdayız? - Ali Öztürk
09:50
Ara
10:00
Vasco da Gama Türkiye - 2
Yer: A Salonu
 • Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. İkbal Hümay Arman (Oturum Başkanı)
 • Pandemide Tükendik; Nasıl Başa Çıkalım? - Süheyla Atalay Kahraman
 • Covid 19 Pandemisinin Çocuklar Üzerindeki Psikososyal Etkileri - Demet Yılmaz
10:50
Ara
11:00
Vasco da Gama Türkiye - 3
Yer: A Salonu
 • Uzm. Dr. Demet Yılmaz (Oturum Başkanı)
 • Uzm. Dr. Ali Öztürk (Oturum Başkanı)
 • Pandemide Kırsal Hekimlik - Rabia Eroğlu Kılaç
 • Covid-19 Pandemisi Devam Ederken Hızla Değişen Mevzuatımız - Halil Volkan Tekayak
12:00
Kapanış