Aile Sağlığı Merkezinde Periyodik Sağlık Muayenesinden Nefrektomiye Kadar Uzanan Süreç: Bir Olgu Sunumu

Mehmet Fatih Fişenk, Mustafa Çeli̇k

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Periyodik Sağlık Muayenesi, Hidronefroz,Nefrektomi

Giriş:
Aile Sağlığı Merkezinde Periyodik Sağlık Muayenesinden Nefrektomiye Kadar Uzanan Süreç: Bir Olgu Sunumu
WONCA bir aile hekimi uzmanının ustalaşması gereken altı çekirdek yeterlilik tanımlamıştır. Bu çekirdek yeterliliklerden birisi de özgün problem çözme becerisidir.
Bu bildiride hiçbir şikâyeti olmayan bir kişinin Aile Hekimliğinde yapılan periyodik muayenesi ve tetkikleri sonucunda böbrek yetmezliği ön tanısı koyulan hastanın yönetiminden bahsedilecektir.

Olgu:
Olgu: 49 yaşında kadın, bilinen bir hastalığı ve şikâyeti yok. Genel kontrol amaçlı Aile Sağlığı Merkezimize başvurdu. Hemogram, açlık kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, lipid paneli, elektrolit değerleri, ürik asit, tiroid fonksiyon testleri, Vitamin B12, ferritin, folat ve tam idrar tetkiki istendi. Tetkik sonuçlarında üre ve kreatinin değerleri yüksek, GFH düşük, idrarda protein ve bilirubin artışı görüldü. Böbrek yetmezliği ön tansı ile ileri tetkik ve tedavi için üroloji polikliniğine sevk edildi.
Üroloji polikliniğinde yapılan değerlendirmeden sonra istenen üriner sistem ultrason (USG) incelemesinde sol böbrek normal boyutlarında, konturu lobüle, parankim ekosu normal ve parankimi incelmiş görünümde olup en kalın yerinde 7 mm ölçüldü. Sol böbrek orta zonda, kaliksiyel yapılar ile ilişkili görünümde 112x90x72 mm boyutlarında, kalın seprasyonlar içeren kistik lezyon izlenmiştir.
Üst Abdomen Bilgisayarlı Tomografisinde sol böbrek grade 4 ektazik görünümde, parankim belirgin incelmiş olduğu, taş izlenmediği, üreterin dilate olmadığı ve üreterin takip edilemediği (üretropelvik darlık?) raporlanmıştır (Şekil 1 ve 2).
Yapılan diüretikli dinamik böbrek sintigrafisi sonucu tüm sol böbrek lojunda böbreğin fonksiyonunu gösterir belirgin sintigrafik bulgu saptanmaması nedeniyle atrofik/non-fonksiyone sol böbrek düşünülmüştür.
Sol böbrek için nefrektomi operasyonu planlanmış ve laparoskopik nefrektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir.
Yapılan patolojik incelemede kronik piyelonefrit bulguları ve kistik alanlar ile karakterize hidronefroz bulguları görülmüştür.

Sonuç:
Sonuç: Aile Sağlığı Merkezinde hiçbir şikayeti olmayan kişinin periyodik sağlık muayenesinde kapsamlı bir öykü alma, dikkatli bir sistemik fizik muayene uygulama ve ardından yönlendirilmiş araştırma olarak ilgili tetkikleri isteme sonucu önemli bir sağlık sorunu olan hidronefroz tanısına ulaşılmıştır.

Kaynaklar:
Aile Hekimliği Avrupa Tanımı. WONCA AVRUPA 2005 Basımı Türkçe Çevirisi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayınları – 4 Nisan 2011. Linki: https://www.tahud.org.tr/file/96f3dfc7-3961-4272-b5b7-e6cbbd7580ef/AH_AVRUPA_TANIMI-2.pdf (Erişim Tarihi: 28.09.2022)
Clinical Overview. Hydronephrosis. https://www.clinicalkey.com/#!/content/76-s2.0-B9780323755702004586 (Erişim Tarihi: 02.10.2021)