Basit enfeksiyonların istenmeyen yan etkisi: Guillain-Barre Sendromu

Azi̇z Odabaşi

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barre , ÜSYE, simetrik paralizi

Giriş:
Guillain-Barre sendromu (GBS) duyusal, motor ve otonom sinirleri içeren heterojen bir otoimmün poliradikülopati grubudur. Hızlı ilerleyen flask paralizi ile karşımıza çıkar. Hastalık bakteriyel ya da viral bir enfeksiyonu takiben ortaya çıkar.  Guillain Barre sendromunun spinal MR bulgularını izlediğimiz olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu:
35 aylık kız çocuğunda ani gelişen simetrik paralizi ve arefleksi kliniği ile tarafımıza başvurdu. Hastanın anamnezinde 2 hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenede bilateral üst ve alt ekstremitede kas gücü zayıf izlendi. Alt ekstremite derin tendon refleksleri alınamadı. Hasta ileri tetkik amacıyla üst basamağa sevk edildi. Üst basamakta spinal kord patolojisi araştırması amacıyla kontrastlı tüm spinal MR tetkiki yapıldı. Kontrastlı MR tetkikinde T11-L2 düzeyinde ventral-dorsal sinir köklerinde ve kauda equina liflerinde kontrastlanma artışı izlenmekteydi.

Sonuç:
Bu olgumuzda klinik ve laboratuvar bulguları Guillain-Barre sendromunu düşündüren hastada, kontrastlı MR ile spinal kord tutulumunu göstererek Guillain-Barre Sendromu tanısı kondu. Aile hekimliğinde 1.basamak hizmetlerinde sık karşılaştığımız basit enfeksiyonların sonrasında da bu şekilde ciddi patolojilerle karşılaşılabileceğimizi hatırlatmak istedik.