Türk Toplumunda Nutcracker Fenomeni İnsidansı

Halil Boz

Anahtar Kelimeler: Nutcracker Fenomeni, Nutcracker İnsidansı, Nutcracker Sendromu

Amaç:
Nutcracker sendromu (NCS), sol renal venin (SRV), aorta ile superior mezenterik arter (SMA) ya da aorta ile vertebra korpusu arasında sıkışması neticesinde sol böğür ağrısı, hematüri, pelvik konjesyon sendromu, solda varikosel gibi klinik tablolara neden olabilen ciddi bir hastalıktır(1,2). Nutcracker fenomeni (NCF) ise görüntüleme ile saptanan sol renal venin, aorta ile SMA ya da aorta ile vertebra korpusu arasında sıkışmasıdır. Amacımız Nutcracker Fenomeninin Türk toplumunda ki insidansını bularak genellikle asemptomatik seyreden bu duruma karşı farkındalık sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem:
Etik kurul onamı alındıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde herhangi bir nedenle kontrastlı üst batın BT’si çekilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Toplam yaklaşık 5100 hastanın BT’si değerlendirildi. Tomografik incelemeler Somatom Emotion 16 (Siemens, Erlangen, Almanya) ve Somatom Emotion 6 (Siemens, Erlangen, Almanya) cihazlarında gerçekleştirildi. Tüm hastalara intravenöz 100 ml noniyonik kontrast madde verildi ve otomatik enjektörle 3 ml/s hızında enjekte edildi. Görüntüleme işlemi geç arteryal-portal venöz fazda alındığından 40 sn gecikme zamanı uygulandıktan sonra elde olundu. Gerekli hastalarda üç boyutlu rekonstrüksiyonlar oluşturularak sagittal ve koronal görüntüler oluşturuldu. Analiz edilen BT parametreleri; SRV’nin aortomezenterik bölümünde ya da retroaortik yerleşimli ise bu düzeyde daralıp daralmadığı, SRV’nin en geniş bölümü ile en dar bölümü arasındaki lümen çapı oranı, sol gonadal venin genişleyip genişlemediği ve portal venin en geniş yerinde çapının ne kadar olduğu idi.

Bulgular:
Retrospektif olarak yaklaşık 5100 hastanın kontrastlı abdomen BT’si incelendi. 65 hastaya tomografik olarak NCF tanısı konuldu. Nutcracker fenomeni tespit edilen hastaların 35 tanesi erkek (%53,8), 30 tanesi (%46,2) kadın idi. Hastalarımızın yaş ortalaması literatürle uyumlu olarak 32,2’dir. Hastalarımızın 48’inde anterior (%73,85), 17’sinde posterior (%26,15) nutcracker fenomeni mevcuttu.

Sonuç:
NCF sıklığı %1,2 olarak bulunmuştur. Nutcracker sendromu genellikle asemptomatik seyreden tomografi bulgusu olup farkındalık sağlayarak semptomatik olguların tanı almasının arttırılması amaçlanmıştır.