Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 Aşı Polikliniği Verileri

İlknur Demir, Güzin Zeren Öztürk

Anahtar Kelimeler: Aşılar, Aile Hekimliği, COVİD-19 Aşıları

Amaç:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Covid- 19 Aşı Polikliniği verilerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem:
Çalışma SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Covid- 19 Aşı Polikliniği’ne 14/01/2021- 30/09/2021 tarihleri arasında başvurmuş hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Veriler SPSS 20.0 programında analiz edildi. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p≤0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular:
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Covid- 19 Aşı Polikliniği’nde 14/01/2021- 30/09/2021 tarihleri arasında toplam 177751 doz Covid-19 aşısı uygulanmış olup; 24756 (%13,92) dozu İnaktif Covid-19 aşısı, 152995(%86,07) dozu mRNA Covid-19 aşısıdır. Katılımcıların yaşları 11-119 arasında değişmekte idi.
İnaktif Covid-19 aşılarının %54,41 (n=13472)’ı birinci doz, %25,03 (n=10113)’ü ikinci doz, %2,89 (n=1171)’u üçüncü doz olarak uygulanmıştır.
mRNA Covid-19 aşılarının %60,58 (n=92696)’ı birinci doz, %34,16 (n=52268)’sı ikinci doz, %4,47 (n=6851)’si üçüncü doz , %0,77 (n=1180)’si dördüncü doz olarak uygulanmıştır.
Aylara göre bakıldığında en çok aşı uygulanmış ay 67061(%37,72) doz ile haziran ayıdır. Haziran ayında birinci doz mRNA Covid-19 aşısı %75,86 (n=50876) oranı ile en sık uygulanan aşıdır.
mRNA Covid-19 aşısı üçüncü dozu %63,17 (n=4328) oranı ile temmuz ayında en yüksek oranda uygulanmıştır.

Sonuç:
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Covid- 19 Aşı Polikliniği’nde inaktif Covid-19 ve mRNA Covid-19 aşıları başvuranların tercihine bağlı olarak uygulanmıştır. Üçüncü doz olarak daha sık mRNA Covid-19 aşısı tercih edilmiştir. Covid-19 aşı hak eden yaş gruplarına paralel farklı yaşlarda bireylere aşı uygulanmıştır.