Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kronik Kardiyak Hastalık Takibinde 1. Basamak Başvuru Sıklığı

Eda Çelik Güzel, Onur Büyükkıyıcı

Anahtar Kelimeler: kronik hastalık, Kardiyoloji, Aile Hekimliği

Amaç:
Kronik hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde birinci basamak hekimleri olarak aile hekimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde Kronik hastalıkların taranması ve izlemi amacıyla Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulamanın devreye girmesiyle beraber 1. basamakta Kronik hastalıkların yönetimi ve takibi daha fazla gündeme gelmektedir.Bu çalışmada 3. basamak Kardiyoloji polikliniğine başvuran Kronik hastalığa sahip olan hastaların 1. basamak sağlık hizmetlerini kullanımının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Araştırmanın evrenini 1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında TNKÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran kronik kardiyolojik hastalık (KKH) sahibi hastalar(n=84) oluşturmaktadır. Katılımcılara, 18 soru içeren anket, yüz yüze görüşme metoduyla araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Bu ankette katılımcılara ait antropometrik, sosyodemografik, mevcut sağlık durumu ve sağlık hizmetlerini kullanımına dair bilgiler sorgulanmıştır. İstatiksel analizler SPSS 22.0 programıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı istatiskler (ortalama, standart sapma, frekans), parametrik ve non-parametrik testler uygulanmıştır.

Bulgular:
Katılımcıların yaş ortalaması 60,38 ± 1,55 (min = 44 , max= 88, medyan= 59) idi. Katılımcıların %57,1 (n=48) kadın, %.42,9 (n=36) erkek idi. Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması 29,98 ± 0,64 (min: 20, max: 38,54, medyan: 30,31) idi. Hastaların ortalama kronik kardiyak hastalık sayısısı 2,05 ± 0,16 (min:1, max:5, medyan:2) dir. Hastaların tanı koyulmadan önce KKH nedeniyle ilk başvurdukları kurum; ASM %9,5 (n:8), Devlet Hastanesi %47,6 (n:40), Üniversite/EAH %35,7 (n:30), Özel Hastane %4,8 (n:4), diğer %2,4 (n:2) idi. Katılımcıların KKH nedenli yıllık ortalama toplam doktor başvurusu: 5,79 ± 0,32 (min:2, max:12, median:5). KKH nedeniyle aile hekimi başvuru sayısı: 3,36 ± 0,23 (min:0, max:6, medyan:4) idi. Katılımcıların yerleşim yeri ve gelir durumu ile KKH nedenli başvuru sayısında ayrı olarak anlamlı ilişki mevcuttur (p:0,025), (p:0,019).

Sonuç:
Aile Hekimlikleri’nde kronik hastalık yönetiminin iyi bilinmesi ve uygulanması, hastalara ayrılan sürenin arttırılması hastalık yönetiminde ve kişilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemlidir. Kronik kalp hastalıkları takibinde başvuruların yarısından fazlasının 1. basamak sağlık hizmetleri sunucusu olan aile hekimlerine yapılması Aile Hekimliği’nin kronik kardiyak hastalık takibinde önemli yer tuttuğunu göstermektedir.