Sağlık Çalışanlarının Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Mert Filiz, Özge Uçman

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp,bilgi,tutum, sağlık çalışanları

Amaç:
Bu çalışma Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları hakkında bir eğitim ve araştırma hastanesindeki sağlık çalışanlarınınbilgi ve tutumlarını değerlendirmeyi, farklı eğitim düzeylerinin,demografik bulguların ve bunları ölçen anket sorularına dayalı farklılıkların gösterilmesini,kesitselyöntemlerle elde edilen verilerin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:
Tek merkezli,kesitsel, tanımlayıcı anket çalışmasıdır.Çalışmaya 220 sağlık çalışanı katılmıştır.Araştırmamızda, katılımcıların GETAT hakkındabilgidüzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesiamacıyla;araştırmacı tarafından GETAT hakkında bilgi ve tutumları değerlendirme anketi ve Bütünleştirici Tıp Tutum Ölçeği hazırlanmıştır. Çalışmanın tanımlayıcı analizleri için SPSS 25.0 (Statistical PackagefortheSocialSciences) programında veri tabanı oluşturulup,verilerin frekans,yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular:
grubunun %30,9’u hekim,%39,1’i hemşire ,%15,0’ı temizlik personeli,%11,4’ünü veri kayıt elemanı, %3,6’sını Laboratuvar/Anestezi Teknisyeni oluşturmaktadır. Katılımcıların %76,8’i kadın olup yaklaşık yarısı 30 yaş ve altındadır. Katılımcıların %63,2’si 10 yılın altında çalışmıştır. Katılımcılardan yaklaşık her beş kişiden biri GETAT yöntemlerinden herhangi birini uygulatmıştır. Katılımcıların GETAT yöntemleri arasında %93,6 ile en fazla duyulan yöntemin akupunktur olduğu saptanmıştır.Katılımcıların meslek gruplarına,cinsiyetlerine, yaş ortalamalarına,meslek yılı ortalamalarına göre, bazı GETAT önermelerine verdikleri cevaplararasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Sonuç:
Çalışmamızda sağlık çalışanlarının GETAT yöntemlerine karşı olumlu görüşleri mevcuttu. Hekimlerin,hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının artan ilgisine karşın, eğitim alma düzeyi düşük saptanmıştır.Çalışmamızda da görüldüğü üzere eğitimini almış hekimlerin uygulama yapması görüşü çoğu sağlık çalışanımız tarafından kabul görmüş ve desteklenmiştir.Bundan dolayı GETAT yöntemlerinin yaygınlaşması,doğru uygulamaların yapılması için hekimlere gerekli eğitim desteği verilmesi gerekmektedir. Yapılan uygulamaların düzenli olarak kayıt altına alınarak bilimsel araştırmalara katkı sağlaması gerekmekte ve eğitim sahibi hekimlerin GETAT konusunda diğer sağlık çalışanlarının ve halkın doğru bilgilendirmesini sağlaması gerektiğini düşünüyoruz.