Çevrim İçi Temel Tıp Eğitiminin Örgün Uygulama ile Karşılaştırılması

Fethi Sada Zekey, Kübra Uyar Zekey, Zafer Cengiz Er

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Hibrit Eğitim Modeli, Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Amaç:
Tıp fakültesi eğitiminin temel tıp eğitimi döneminde teorik ağırlıklı alınan eğitimin pandemi sürecinde çevrim içi uygulanması sonrası tekrardan örgün eğitime geçiş yapılmıştır. Çalışmamızda süreç dahilinde öğrenci ve eğiticilerin sürece adaptasyonları değerlendirilmesi, eğitim adına ortaya çıkan avantaj ve dezavantajların tespit edilerek yeni eğitim modellerine yön vermek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 dönem 2 de yer alan 104 öğrenci dahil edildi. Tüm veriler anket yöntemi ile gerekli onam formları doldurularak toplandı. 25 sorudan oluşan anket formu hastaların sosyo-demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, gelir seviyesi vb.), sigara ve alkol kullanım durumlarını, akademik başarılarını etkileyebilecek barınma ve beslenme durumlarını, gıda takviye kullanımlarını ve kronik hastalıklarını belirlemek için kullanıldı.

Bulgular:
Çalışma kapsamına dahil edilen öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri değerlendirildi. Grubun (n=104) ortalama yaşı 20,18±2,19 yıl olarak hesaplandı. Çalışmaya toplamda 62 kadın (%59,7) ve 42 erkek (%40,3) dahil edildi. Öğrencilerin %70,6’ sı tıp fakültesini ilk sırada tercih etmişti. Öğrencilerden yalnızca 1 tanesi sınıf tekrarı yapmıştı. Öğrencilerin %73,8’i çevrimiçi eğitim döneminde ailesi ile birlikte ikamet ederken bu oran örgün eğitim döneminde %41,3’e gerilemişti. Örgün eğitime geçiş ile amfi düzeninde pandemi dinamikleri dahilinde kendini güvende hissetmeyenlerin oranı %85,2 idi. Öğrencilerin %91,3 ü çift doz aşılı idi. Öğrencilerin %94,2’sinde kronik hastalığı bulunmamakta idi. Öğrencilerin %92,3’ü teorik derslerin çevrim içi olmasını tercih etmekte idi.

Sonuç:
Tıp Fakültesi eğitimi eski çağlardan günümüze değin hayatın getirdiği dinamikler dahilinde değişim göstermiştir. Pandeminin biz tıp mensuplarına kattığı unsurlar arasında yer alan gereken tıp bilişimi ve teknolojileri kullanımı önemli bir yere sahiptir. İster çevrim içi ister örgün eğitim modelinde tam öğrenmenin çok önemli bir unsur olduğu tıp eğitiminde öğrencilerde olduğu kadar biz akademisyenler içinde seri adaptason önem arz etmektedir. Çağımızda hem örgün hem çevrimiçi eğitimin bir arada yer alacağı hibrit eğitim modelleri tıp eğitiminde de hızla yerini alacaktır.