Önlenebilir bir halk sağlığı sorunu hidatik kistin beyin tutulumu

Azi̇z Odabaşi

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, serebral kist kist, MR

Giriş:
Hidatik kist hastalığı, echinococcus granulosus  larvalarının sebep olduğu dünya çapında yaygın bir zoonozdur. 
Hidatik kist hastalığı ülkemizde de , hayvanlarda yaygın olarak görülür ve önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkar.
Hem insan sağlığı hem de ciddi ekonomik kayıplara yol açan bir hastalık olarak önlenmesi gerekmektedir.
Kist hidatik hastalığı en çok akciğer ve karaciğeri tutmakla birlikte vücutta her yerde görülebilir. Bulunduğu lokalizayona göre de semptom verir. Biz de kist hidatik hastalığı olan bir çocukta nadir olan beyin tutulumunu göstererek, bu önlenebilir hastalığın nasıl ciddi sonuçlara sebep olabileceğini sizlere sunmak istedik.

Olgu:
13 yaşında erkek çocuk bir süredir devam eden başağrısı şikayetinin artması ve yeni ortaya çıkan bulantı kusma ve konfüzyon şikayetleri ile birinci basamağa başvurdu.
Laboratuvar bulgularına bakıldığında eozonofili (% 5.4) ve CRP (28 mg/dl) yüksekliği mevcuttu.
Başağrısı ve kusmanın acil bir patolojiyi işaret edebileceği düşünülerek beyin cerrahisi bölümüne sevk edildi. Beyin cerrahisi poliklinik muayenesinde intrakranial kitleden şüphelenilip beyin MR çekimi planlandı. MR tetkiğinde sağ frontal lobta 7 cm çapında kistik lezyon beyin parankiminde bası etkisi göstermekteydi. Lezyonun nöroepitelyal ya da parazitik kökenli olabileceği düşünülerek indirekt hemaglütinasyon testi istendi. İndirekt hemaglütinasyon (IHA 1/ 320) ve Echinococcus Ig G 1.42 idi. Beyin MR ve laboratuvar bulguları hidatik kisti düşündürdü.Sonuç:
Kist hidatik beyin tutulumu nadir görülen bir durumdur. Beyin elastikiyetinden dolayı kist büyük boyutlara ulaşmayıncaya kadar klinik bulgu vermeyebilir. Bizim olgumuzda da tanı konulduğunda çapı büyük boyutlardaydı. Baş ağrısı ile gelen hastalarda nadir de olsa hidatik kist akla gelmeli, görüntüleme ve labaratuvar bulgularından faydalanılmalıdır. Tedavisi cerrahi olup erken tanı hayat kurtarıcıdır.