Çocuklarda Multisistem İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)

Halil Boz

Anahtar Kelimeler: MİS-C, Covid-19, İnflamatuvar sendrom

Konuşma Özeti:
Çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) veya pediatrik inflamatuar multisistem sendromu, önceki SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan yeni ortaya çıkan bir pediatrik hastalıktır ve bu nedenle devam eden COVID-19 pandemisi ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.
MIS-C tipik olarak 6 temel semptomla tanımlanır: Pediatrik yaş, persistan ateş, inflamatuvar markerlarda artış, organ disfonksiyonu semptomları, COVID-19 enfeksiyonu veya maruz kalma ile zamansal ilişki, olası başka tanı yokluğu (1).
Tipik olarak MIS-C, SARS-CoV-2 enfeksiyonu tetiklendikten sonra en az 1 ila 2 hafta gecikmeyle ortaya çıkar(2). MIS-C'de kusma ve karın şikayetleri sık görülür. Nötrofili ve lenfositopeni de sık görülen bulgulardır. Laboratuar belirteçleri arasında prokalsitonin, IL-6 ve troponinin belirgin yükselmesi yaygındır(1).
Aşırı kilolu çocukların özellikle MIS-C geliştirme riski altında olduğu düşünülmektedir.
MIS-C birden fazla anatomik yapıyı etkiler:
Kardiyak: Ekokardiyografide azalmış ejeksiyon fraksiyonu en sık bulgudur 1. Perikardiyal efüzyonlar ve perikardit de görülebilir. Kontrastlı kardiyak BT'de koroner arter dilatasyonu ve/veya koroner arter anevrizmalarıyla karşılaşılabilir(3).
Göğüs: Pulmoner tutulum konsolidasyonlar, fokal atelektazi veya daha nadiren plevral efüzyonlar olarak ortaya çıkabilir. Göğüs röntgeninde perihiler interstisyel tutulum ve peribronşiyal kaflanma en yaygın bulgulardır ve şiddetli vakalarda daha belirgin perihiler hava boşluğu opasiteleri ve akciğer ödemi vardır.
Abdomen: Abdominal US, asit, bağırsak iltihabı belirtileri (ağırlıklı olarak distal ileal ve çekal bağırsak duvarı kalınlaşması) veya mezenterik adenopati (öncelikle sağ iliak fossada) gösterebilir. Artmış periportal ekojenite, perikolesistik ödem, orta derecede safra kesesi duvar kalınlaşması, çamur, hepato- veya splenomegali, hipoekoik dalak lezyonları/infarktları daha az yaygındır. Artmış ekojenite olarak ortaya çıkan akut böbrek hasarı bazen ortaya çıkar. Abdominal BT'de tipik olarak sağ alt kadran lenfadenopatisi ile birlikte mezenterik yağ şeritlenmesi görülebilir(3).
Mevcut deneyime göre, MIS-C tedavisinde hızlı kortikosteroid ve intravenöz immünoglobulin tedavisi temel dayanak noktalarıdır. Kardiyovasküler tutulum çok yaygındır, bir çalışmaya göre hastaların neredeyse %50'si vazopressör veya vazoaktif destek gerektirir. Çok sayıda çalışma ölümcül sonuç riskini %1.7-1.8 aralığına koyar.
Kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromu, MIS-C 'nin ana klinik taklitçileri olarak kabul edilir.Kaynaklar:
1. Multisystem inflammatory syndrome in children: A systematic review Ahmed, Mubbasheer et al. EClinicalMedicine, Volume 26, 100527
2. Leora R. Feldstein, Erica B. Rose, Steven M. Horwitz, Jennifer P. et all.. Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and Adolescents. (2020) New England Journal of Medicine
3. Shema Hameed, Heba Elbaaly, Catriona E. L. Reid, Rui M. F. Santos, Vinay Shivamurthy, James Wong, K. Haran Jogeesvaran. Spectrum of Imaging Findings at Chest Radiography, US, CT, and MRI in Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated with COVID-19. (2020) Radiology