Okullarda Florürlü Vernik Uygulamasının Diş Sağlığı Tarama Sonuçları İle Değerlendirilmesi

Hümeyra Aslaner, Mebrure Beyza Gökçek

Anahtar Kelimeler: Diş Taraması, Çürük, Florürlü Vernik

Amaç:
Ağız ve diş hastalıkları, toplumumuzda sık olarak görülen, genel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilen ve koruyucu önlemler alındığı takdirde engellenebilen hastalıklardır. Bu çalışmanın amacı diş taraması için bilgilendirme yapıldıktan sonra tarama sonuçlarını ve florürlü vernik uygulamasını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan tarama ve florürlü vernik uygulaması kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında anaokul, 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf öğrencileri diş sağlığı ve florür uygulaması hakkında bilgi verildi. Ailesinden onam alınan öğrencilere florür uygulaması yapıldı. Diş taraması ve florürlü vernik uygulaması yapılan öğrencilerin verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:
Önceden bilgilendirme yapılan öğrencilerin velileri florürlü vernik uygulamasına daha fazla izin vermişlerdi. Diş muayenesi yapılan çocukların %54,1’inde diş çürüğü tespit edildi. Ailelerinin yaşadıkları ilçelere göre florürlü vernik uygulamasına izin verme durumları değerlendirildiğinde merkez liçelerde yaşayan aileler perifere ilçelere göre ana okul, 1.sınıf ve 4.sınıf öğrencilerinde florür uygulamasına daha fazla izin vermişlerdi (p<0.05,p<0.05,p<0.05). İzin verilen 1.sınıf öğrenci sayısı ile diş çürüğü olan öğrenci sayısı arasında pozitif çok güçlü bir korelayon vardı (r:0.998, p<0.001). ). İzin verilen 4.sınıf öğrenci sayısı ile diş çürüğü olan öğrenci sayısı arasında pozitif çok güçlü bir korelayon vardı (r:0.999, p<0.001).

Sonuç:
Yaptığımız bu çalışmada florürlü vernik uygulamasına izin veren aileler daha fazla şehir merkezinde ikamet ediyorlardı. Florürlü vernik uygulaması yapılan öğrenci sayısı ile çürük dişe sahip öğrenci sayısı doğru orantılıydı.